บทความที่ได้รับความนิยมสูงสุด 50 อันดับแรก

1 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามสำหรับการวิจัย
ผู้แต่ง: ศักดิ์ชัย จันทะแสง
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน ปี 2567
Keyword: แบบสอบถาม, การตรวจสอบคุณภาพ, ความเที่ยงตรง, ความเชื่อมั่น
หน้า: 1 - 15 (Download: 213 ครั้ง)

Download
2 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของงานพัสดุจากกรณีตัวอย่างมหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: พิชามญชุ์ กาหลง
ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม ปี 2564
Keyword: ประเมินความเสี่ยง, งานพัสดุ, มหาวิทยาลัยมหิดล
หน้า: 154 - 164 (Download: 188 ครั้ง)

Download
3 การพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้แต่ง: ธีรเดช จันทามี
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน ปี 2567
Keyword: การพัฒนา, คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หน้า: 215 - 226 (Download: 181 ครั้ง)

Download
4 การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัยในการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน
ผู้แต่ง: ศักดิ์ชัย จันทะแสง
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2566
Keyword: สถิติ, บุคลากรสายสนับสนุน, ผลงานทางวิชาการ
หน้า: 1 - 10 (Download: 148 ครั้ง)

Download
5 การประยุกต์ใช้ คิวอาร์โค้ด กูเกิลฟอร์ม และ กูเกิลคาเลนดาร์ ในการบริหารจัดการระบบจองห้องเรียน
ผู้แต่ง: ณัฎฐนิช พยนต์ยิ้ม, ปภาอร เขียวสีมา, ลักษิกา สว่างยิ่ง, พรพัฒน์ ธีรโสภณ
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2565
Keyword: คิวอาร์โค้ด, กูเกิลฟอร์ม, กูเกิลคาเลนดาร์
หน้า: 182 - 192 (Download: 143 ครั้ง)

Download
6 แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้แต่ง: ชยภร ศิริโยธา
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2564
Keyword: แนวทาง, การดำเนินงาน, เกณฑ์คุณภาพการศึกษา, การดำเนินงานที่เป็นเลิศ
หน้า: 129 - 137 (Download: 130 ครั้ง)

Download
7 การนำระบบเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) มาใช้ในการประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตร กรณีศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้แต่ง: ชยภร ศิริโยธา
ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม ปี 2566
Keyword: ระบบเครือข่าย, ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน, ระดับหลักสูตร
หน้า: 98 - 109 (Download: 115 ครั้ง)

Download
8 การพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: วริญดา ประทุมวัลย์
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน ปี 2566
Keyword: การจัดการสารเคมี, ห้องปฏิบัติการปลอดภัย, ลีน, ฐานข้อมูลสารเคมี
หน้า: 185 - 195 (Download: 108 ครั้ง)

Download
9 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2565
ผู้แต่ง: ชยภร ศิริโยธา
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2566
Keyword: ปัจจัยที่มีผล , การตัดสินใจ, ศึกษาต่อ, ระดับปริญญาตรี
หน้า: 46 - 55 (Download: 99 ครั้ง)

Download
10 การมีส่วนร่วมการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้แต่ง: ชยภร ศิริโยธา
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน ปี 2564
Keyword: คุณภาพการศึกษา, การดำเนินงานที่เป็นเลิศ, การมีส่วนร่วม
หน้า: 168 - 177 (Download: 98 ครั้ง)

Download
11 สถานภาพงานสารบรรณและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้แต่ง: อุดมศักดิ์ ปัญญาอินทร์
ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม ปี 2563
Keyword: สภาพงานสารบรรณ, สมรรถนะ, ผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
หน้า: 206 - 217 (Download: 98 ครั้ง)

Download
12 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการให้บริการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้แต่ง: ณัฐภัค อิ่มเอิบ
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน ปี 2567
Keyword: วิเคราะห์สภาพปัญหา, ปรับปรุงกระบวนการ, ผังก้างปลา , การยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ
หน้า: 197 - 204 (Download: 97 ครั้ง)

Download
13 การพัฒนาระบบรายการเอกสารประกอบการสอนและสื่อการเรียนรู้ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้แต่ง: สุเมธ โอสถานนท์
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน ปี 2567
Keyword: การพัฒนาระบบ, เอกสารประกอบการสอน, สื่อการเรียนรู้
หน้า: 88 - 95 (Download: 94 ครั้ง)

Download
14 การวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานความปลอดภัยของ ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้แต่ง: วาทิศ วารายานนท์
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2566
Keyword: ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ, มาตรฐานความปลอดภัย, ESPReL Checklist, BSL Checklist
หน้า: 134 - 143 (Download: 93 ครั้ง)

Download
15 การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (FTES) ที่มีผลต่อการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2563 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ผู้แต่ง: ชยภร ศิริโยธา
ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม ปี 2565
Keyword: นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า, อาจารย์ประจำ, ประกันคุณภาพ
หน้า: 78 - 87 (Download: 92 ครั้ง)

Download
16 การประยุกต์รูปแบบ ICT แจ้งเตือนสารสนเทศด้วยเทคนิค Line notify API ในสถานการณ์ COVID-19
ผู้แต่ง: สาวิตรี วงษ์นุ่น
ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม ปี 2563
Keyword: การแจ้งเตือน , การส่งข้อความอัตโนมัติ, ระบบสารสนเทศ
หน้า: 178 - 187 (Download: 92 ครั้ง)

Download
17 การศึกษาศักยภาพการวิเคราะห์สมบัติวิสโคอิลาสติกในตัวอย่างอาหาร ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: ปาริดา จันทร์สว่าง
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2563
Keyword: การสั่นทางพลวัต, การคืบและการคืน, อาหาร , รีโอมิเตอร์
หน้า: 102 - 111 (Download: 91 ครั้ง)

Download
18 การพัฒนาระบบติดตามผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการงบประมาณผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้แต่ง: ชัยวัฒน์ธนา รัตนศิริกรณ์, มังคลารัตน์ สำเนากลาง, นรากร งาคชสาร
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน ปี 2567
Keyword: ระบบติดตามผลสัมฤทธิ์, ผู้ดูแลระบบ, ผู้ใช้ระบบ, ประสิทธิภาพ, ความพึงพอใจ
หน้า: 38 - 48 (Download: 86 ครั้ง)

Download
19 การพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูลด้านความปลอดภัย และเหตุการณ์ ด้านความปลอดภัยของเครื่องแม่ข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: ปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร, พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2566
Keyword: การจัดการข้อมูลด้านความปลอดภัย และเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย, ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์, ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
หน้า: 163 - 172 (Download: 84 ครั้ง)

Download
20 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สถานบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้แต่ง: สุภาพรรณ เอกอุฬารพันธ์
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน ปี 2563
Keyword: ความคุ้มค่า, เครื่องมือวิทยาศาสตร์
หน้า: 156 - 162 (Download: 84 ครั้ง)

Download
21 การสร้างอินโฟกราฟิกส์ในงานบริการห้องสมุด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้แต่ง: จิณณพัต ชื่นชมน้อย
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน ปี 2567
Keyword: อินโฟกราฟิก, การบริการ, ความพึงพอใจ, ห้องสมุด
หน้า: 140 - 152 (Download: 77 ครั้ง)

Download
22 การปรับปรุงกระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้แต่ง: จรวยพร รอบคอบ
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน ปี 2567
Keyword: ปรับปรุงกระบวนการ, ตำแหน่งทางวิชาการ, สำนักงานคณบดี, แนวคิดลีน ECRS+it
หน้า: 73 - 87 (Download: 76 ครั้ง)

Download
23 การประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษางานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: ทิพย์วรรณ อุดทาคำ, นวพร แสงแดง
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2564
Keyword: ความคาดหวัง, ความพึงพอใจ, บริการ, การวิเคราะห์ความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน
หน้า: 1 - 14 (Download: 76 ครั้ง)

Download
24 การพัฒนาระบบการจัดการงานวารสารวิชาการ
ผู้แต่ง: ธีติมา ไชยกิจ, ธนาคม เจริญพิทย์, มนตรี ศิริปรัชญานันท์
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน ปี 2567
Keyword: ระบบฐานข้อมูล, วารสารวิชาการ, ระบบการจัดการ
หน้า: 49 - 61 (Download: 72 ครั้ง)

Download
25 ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก (หลักสูตรบูรณาการ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้แต่ง: ธานินทร์ เงินถาวร , อทิตา มู่สา, พิธาน ดลหมาน, ยุทธชัย ด้วงสวัสดิ์
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2566
Keyword: ความต้องการศึกษาต่อ, หลักสูตรปริญญาเอก (หลักสูตรบูรณาการ), คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยทักษิณ
หน้า: 144 - 151 (Download: 72 ครั้ง)

Download
26 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการงานทะเบียน กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ผู้แต่ง: รุ้งนภา สุนทรศารทูล, พรรณพนัช จันหา, สมเกียรติ ไทยปรีชา
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน ปี 2566
Keyword: ความพึงพอใจ, การให้บริการ, งานทะเบียน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
หน้า: 205 - 213 (Download: 72 ครั้ง)

Download
27 การพัฒนาระบบการจองห้องเรียนและห้องประชุมออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้แต่ง: สุรีย์พร แก้วหล่อ, นัทธพงค์ ภู่คง
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2566
Keyword: ห้องเรียน, ห้องประชุม, ฐานข้อมูล, การจองห้อง
หน้า: 11 - 21 (Download: 70 ครั้ง)

Download
28 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบพอเพียงของผู้สูงวัยไทยในภาคตะวันออก
ผู้แต่ง: เวธกา กลิ่นวิชิต, พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน ปี 2563
Keyword: คุณภาพชีวิต, สุขภาพพอเพียง, วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม, ผู้สูงอายุ
หน้า: 80 - 93 (Download: 70 ครั้ง)

Download
29 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาล่าช้า ของนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่ง: ไพลิน วงศ์ไชย
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน ปี 2567
Keyword: การสำเร็จการศึกษาล่าช้า, ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษา, การสำเร็จการศึกษา
หน้า: 175 - 184 (Download: 69 ครั้ง)

Download
30 การพัฒนาระบบการจองห้องออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้แต่ง: สุชาดา แดงอินทวัฒิน์
ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม ปี 2566
Keyword: การพัฒนาระบบการจองห้อง, ระบบการจองห้อง, จองห้องออนไลน์
หน้า: 31 - 44 (Download: 68 ครั้ง)

Download
31 การทดสอบยอมรับระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งานออนไลน์ ในภาวะการระบาดของโรคโควิด 19
ผู้แต่ง: วิภาวี รื่นจิตต์, รัตนา ปัดถา
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน ปี 2567
Keyword: การทดสอบยอมรับระบบโดยผู้ใช้งาน, ยูเอที, โปรแกรมซูม, ระบบสารสนเทศ, โรคโควิด 19
หน้า: 16 - 26 (Download: 68 ครั้ง)

Download
32 ปัจจัยการเพิ่มประสิทธิภาพในการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยคริสเตียน
ผู้แต่ง: อิทธิพร ขำประเสริฐ, สุภัสสรา วิภากูล, นันทิดา แคน้อย
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2563
Keyword: ประสิทธิภาพ , แผนกลยุทธ์, การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
หน้า: 1 - 12 (Download: 68 ครั้ง)

Download
33 ความพึงพอใจการใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Webex/Zoom ของภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: ณฤชา วิมลลักษณ์, รชะ ไทยประกอบ
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน ปี 2567
Keyword: การเรียนแบบออนไลน์, ความพึงพอใจ, โปรแกรม Webex, โปรแกรม Zoom
หน้า: 106 - 115 (Download: 67 ครั้ง)

Download
34 ประสิทธิภาพของคู่มือการจัดเก็บข้อมูลตามองค์ประกอบของการประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์ AUN - QA คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: ปนิดา ดำรงสุสกุล, มัฮดี แวดราแม
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน ปี 2567
Keyword: การจัดเก็บข้อมูล, เกณฑ์ AUN–QA, เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน
หน้า: 205 - 214 (Download: 65 ครั้ง)

Download
35 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
ผู้แต่ง: อุเทน หินอ่อน
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน ปี 2566
Keyword: งบประมาณ, การเบิกจ่ายงบประมาณ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หน้า: 96 - 103 (Download: 65 ครั้ง)

Download
36 การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้นำนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้แต่ง: นนทวัช ศรีแสงฉาย
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2567
Keyword: คู่มือการปฏิบัติงาน, ผู้นำนิสิต, การพัฒนาคู่มือ
หน้า: 22 - 36 (Download: 64 ครั้ง)

Download
37 การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยแนวคิด ECRS คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: บรรณกร แซ่ลิ่ม
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2565
Keyword: ปรับปรุงกระบวนการ, การประกันคุณภาพ, แผนผังกระบวนการไหล, แผนผังก้างปลา, หลักการลดความสูญเปล่า
หน้า: 193 - 204 (Download: 64 ครั้ง)

Download
38 การพัฒนาระบบจองอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้แต่ง: ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์
ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม ปี 2566
Keyword: ปฏิทินตารางเวลา, จองออนไลน์, การพัฒนาระบบ
หน้า: 172 - 181 (Download: 61 ครั้ง)

Download
39 การวิเคราะห์งบประมาณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: วรรณวิมล วงศ์ถาวร
ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม ปี 2564
Keyword: วิเคราะห์งบประมาณ, บริหารงบประมาณ, งบประมาณเงินรายได้
หน้า: 83 - 91 (Download: 61 ครั้ง)

Download
40 ความเครียดของบุคลากรและแนวปฏิบัติในการบริหารงานในสภาวะวิกฤติ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: ศิริอรุณ แซ่โซว, จิราวรรณ พึ่งสาย, จิรภัทร์ คนเจน, ชุติมา ปฐมกำเนิด
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2566
Keyword: ความเครียด, การบริหารการเปลี่ยนแปลง, สภาวะวิกฤติ, โควิด-19, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
หน้า: 35 - 45 (Download: 59 ครั้ง)

Download
41 การพัฒนาห้องปฏิบัติการเคมี 1 ตามมาตรฐานการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)
ผู้แต่ง: กาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2565
Keyword: ห้องปฏิบัติการเคมี1 , ESPReL Peer Evaluation, ห้องปฏิบัติการปลอดภัย , ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้า: 110 - 123 (Download: 59 ครั้ง)

Download
42 การคัดเลือกผู้ทดสอบสำหรับการทดสอบทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์อาหาร
ผู้แต่ง: นันธชา ไฝทอง, ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน ปี 2567
Keyword: การคัดเลือกผู้ทดสอบ, การทดสอบความถูกต้อง, การทดสอบจับคู่, การทดสอบการรับรู้สิ่งกระตุ้น
หน้า: 185 - 196 (Download: 58 ครั้ง)

Download
43 การพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้แต่ง: กุลางกูร พัฒนเมธาดา
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน ปี 2567
Keyword: ระบบนิเวศดิจิทัล, การบริหารจัดการงานวิจัย, สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส
หน้า: 116 - 129 (Download: 58 ครั้ง)

Download
44 ความพึงพอใจต่อการใช้งานในระบบเบิกจ่ายเงินของโปรแกรม PSU Management Accounting System (PSU-MAS) ของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: วิภาภรณ์ นวลเลิศ
ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม ปี 2564
Keyword: ความพึงพอใจ , การใช้ระบบสารสนเทศ, ระบบเบิกจ่ายเงิน
หน้า: 195 - 203 (Download: 57 ครั้ง)

Download
45 แนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
ผู้แต่ง: พิเชษฐ์ เทพสุวรรณ์
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2564
Keyword: ความร่วมมือ, การวิจัย, คณะวิทยาศาสตร์
หน้า: 201 - 209 (Download: 57 ครั้ง)

Download
46 ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยใช้ระบบยืนยันตัวตน CMU OAuth
ผู้แต่ง: อริษา ทาทอง, ถนอม กองใจ
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2564
Keyword: เว็บแอปพลิเคชันออนไลน์, ระบบจัดเก็บ, สืบค้น, เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
หน้า: 92 - 102 (Download: 57 ครั้ง)

Download
47 การพัฒนาวิธีทดสอบหาปริมาณสารสเตอรอลจากพืชด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี
ผู้แต่ง: จรรยา แสงเขียว
ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม ปี 2563
Keyword: สารสเตอรอลจากพืช , ปฏิกิริยาซาปอนนิฟิเคชันโดยตรง , การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
หน้า: 42 - 50 (Download: 57 ครั้ง)

Download
48 การศึกษาสมรรถนะหลักและสมรรถนะการปฏิบัติงานตามตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามทัศนะของหัวหน้าสำนักงานคณะ
ผู้แต่ง: ธรรญชนก ขนอม
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน ปี 2566
Keyword: สมรรถนะหลัก, สมรรถนะตามตำแหน่ง, สมรรถนะการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน
หน้า: 62 - 75 (Download: 55 ครั้ง)

Download
49 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนรายวิชาภาคปฏิบัติการของนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง: ลลิต ขำวงษ์รัตนโยธิน
ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม ปี 2566
Keyword: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าเรียน, การเรียนภาคปฏิบัติการ, นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
หน้า: 1 - 11 (Download: 54 ครั้ง)

Download
50 การพัฒนาระบบ e-Certificate ของศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้แต่ง: กรกฎ ผกาแก้ว
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน ปี 2564
Keyword: ระบบสารสนเทศ, Google Forms, ระบบอิเล็กทรอนิกส์, ประกาศนียบัตรออนไลน์
หน้า: 112 - 119 (Download: 54 ครั้ง)

Downloadระบบวารสาร

สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ALL : 22,187
Today : 363
Online : 26

Copyright © 2019. All Rights Reserved By Council of University Administrative Staff of Thailand
Design By :Lanna Webdesign