รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 9
ฉบับที่: 2
ประจำเดือน: พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

1 ปกวารสารวิชาการ ปขมท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
2 ปกหน้า-ด้านใน
3 บทบรรณาธิการ
4 ปัจจัยการเพิ่มประสิทธิภาพในการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยคริสเตียน
ผู้แต่ง: อิทธิพร ขำประเสริฐ, สุภัสสรา วิภากูล, นันทิดา แคน้อย
Keyword: ประสิทธิภาพ , แผนกลยุทธ์, การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
หน้า: 1 - 12
( Download: 68 ครั้ง )

Download
5 ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาด พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้แต่ง: สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
Keyword: นักท่องเที่ยว, ส่วนประสมการตลาด, พิพิธภัณฑ์
หน้า: 13 - 21
( Download: 24 ครั้ง )

Download
6 การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2562
ผู้แต่ง: ปฐมา อาแว , นิยาวาเฮร์ ไพบูลย์
Keyword: การตัดสินใจเลือก, ปัจจัยในการตัดสินใจ, ปริญญาตรี
หน้า: 22 - 32
( Download: 18 ครั้ง )

Download
7 การพัฒนาระบบจัดการเอกสารคำสั่ง
ผู้แต่ง: สายใจ ณ สุวรรณ, บุญศิริ บุญยก
Keyword: ระบบสารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์, เอกสารคำสั่ง, ระบบสารสนเทศ
หน้า: 33 - 43
( Download: 31 ครั้ง )

Download
8 การปรับปรุงกระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้แต่ง: รัตตรินทร์ เรืองแจ่ม , วงศกร จ้อยศรี
Keyword: การประชุม, ลีน, ECRS
หน้า: 44 - 54
( Download: 37 ครั้ง )

Download
9 การปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกผู้บริหารสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้แต่ง: ดารินทร์ สุขแก้ว
Keyword: ผู้บริหารสายสนับสนุน, ลีน, ECRS
หน้า: 55 - 65
( Download: 42 ครั้ง )

Download
10 การสำรวจความพึงพอใจต่อระบบการลางานออนไลน์ ของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้แต่ง: ประทุมวรรณ มูลศรี, โสภณ เครือแก้ว
Keyword: ระบบการลางานออนไลน์, ความพึงพอใจ, การบริการ, ระบบสารสนเทศ, ระบบออนไลน์
หน้า: 66 - 75
( Download: 26 ครั้ง )

Download
11 พฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของประชาชน ที่มารับบริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้แต่ง: ปรารถนา เอนกปัญญากุล, สุภินดา ศิริลักษณ์, ภัทรวีร์ ดามี
Keyword: พฤติกรรมการใช้สมุนไพร, การดูแลสุขภาพตนเอง
หน้า: 76 - 90
( Download: 25 ครั้ง )

Download
12 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของเสีย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้แต่ง: วรรณภา บุตรโคตร
Keyword: ของเสีย, การจัดการของเสีย, คณะแพทยศาสตร์
หน้า: 91 - 101
( Download: 38 ครั้ง )

Download
13 การศึกษาศักยภาพการวิเคราะห์สมบัติวิสโคอิลาสติกในตัวอย่างอาหาร ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: ปาริดา จันทร์สว่าง
Keyword: การสั่นทางพลวัต, การคืบและการคืน, อาหาร , รีโอมิเตอร์
หน้า: 102 - 111
( Download: 91 ครั้ง )

Download
14 แบบจำลองระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่อุปทาน สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
ผู้แต่ง: อรรถพล จันทร์สมุด
Keyword: แบบจำลองระบบสารสนเทศ, การจัดการงานวิจัยในโซ่อุปทาน
หน้า: 112 - 121
( Download: 27 ครั้ง )

Download
15 การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ทำหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้แต่ง: ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, จตุรงค์ ตันนุกูล, สุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์, กนกวรรณ นาควารี
Keyword: การประเมินโครงการ, การฝึกอบรม, เลขานุการ, การประเมินคุณภาพการศึกษา
หน้า: 122 - 128
( Download: 31 ครั้ง )

Download
16 การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณเงินรายได้ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562
ผู้แต่ง: ประคุณ ศาลิกร
Keyword: วิเคราะห์งบประมาณ, การพยากรณ์แนวโน้มเชิงเส้นตรง, การบริหารงบประมาณ
หน้า: 129 - 140
( Download: 29 ครั้ง )

Download
17 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้แต่ง: อรนงค์ ศรีจารุเดช
Keyword: ปัจจัยที่ส่งผล, การตัดสินใจ, เลือกหอพัก, นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า: 141 - 149
( Download: 28 ครั้ง )

Download
18 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานและบรรยากาศองค์กรต่อคุณภาพชีวิต การทำงานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง: เวธกา กลิ่นวิชิต, สรร กลิ่นวิชิต, เบญจมาศ อุสิมาส , กัณญณัฐ ศรีนวล
Keyword: คุณภาพชีวิตการทำงาน , ลักษณะงาน , บรรยากาศองค์กร , บุคลากรทางการแพทย์
หน้า: 150 - 165
( Download: 25 ครั้ง )

Download
19 การวิเคราะห์สภาพปัญหาในการบริหารเงินสำรองจ่าย ของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้แต่ง: ชาลินี ทองใบ, ยุพาวดี แก้วกุล, อริยา พุ่มพวง, สุภาพร สีบุญ
Keyword: เงินสำรองจ่าย, การจ่ายเงิน, การเบิกเงิน, เบิกเงินชดเชย
หน้า: 166 - 174
( Download: 24 ครั้ง )

Download
20 การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้แต่ง: รัตนา ปานภู่ทอง
Keyword: ต้นทุนต่อหน่วย, การผลิตบัณฑิต, นิสิตคณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน้า: 175 - 183
( Download: 25 ครั้ง )

Download
21 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยคริสเตียน
ผู้แต่ง: สุภัสสรา วิภากูล, มณีวรรณ แก้มดุ, รัชเกล้า นนทะวงศ์
Keyword: ความรู้และพฤติกรรม , งานสารบรรณสถาบันอุดมศึกษา
หน้า: 184 - 193
( Download: 23 ครั้ง )

Download
22 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ผู้แต่ง: ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์
Keyword: การตัดสินใจ, ปริญญาตรี, ความคาดหวัง, คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หน้า: 194 - 205
( Download: 38 ครั้ง )

Download
23 การวิเคราะห์งานซ่อมอุปกรณ์ไอที ที่ใช้ระบบบริหารงานซ่อมอุปกรณ์ไอที (IT-Service): ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: เกียรตินิยม ขันตี, พอตา บุนยตีรณะ
Keyword: วิเคราะห์งานซ่อม, อุปกรณ์ไอที, ระบบบริหารงานซ่อมอุปกรณ์ไอที
หน้า: 206 - 216
( Download: 36 ครั้ง )

Download
24 หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ
25 ปกหลัง-รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ 9(2)2563
26 ปกหลังระบบวารสาร

สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ALL : 22,213
Today : 389
Online : 17

Copyright © 2019. All Rights Reserved By Council of University Administrative Staff of Thailand
Design By :Lanna Webdesign