รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 11
ฉบับที่: 1
ประจำเดือน: มกราคม-เมษายน 2565

1 ปกหน้า
2 ปกหน้า ด้านใน
3 บทบรรณาธิการ
4 การพัฒนาระบบตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยคิวอาร์โค้ด: กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: สมเกียรติ เขียวแก่(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)
Keyword: ความพึงพอใจ, พนักงานรักษาความปลอดภัย, คิวอาร์โค้ดระบบรักษาความปลอดภัย, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
หน้า: 1 - 9


Download บทความ
5 วิเคราะห์ต้นทุนหน่วยสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: ธันวา เจริญศิริ(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
Keyword: ต้นทุน, รายรับ, รายจ่าย, สัตว์ทดลอง
หน้า: 10 - 20


Download บทความ
6 ความต้องการในการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่ง: โสภิดา สุทธนะ(คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)
Keyword: ความต้องการ, การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยพะเยา
หน้า: 21 - 28


Download บทความ
7 การเก็บรักษาน้ำสกัดมันฝรั่งเพื่อทดแทนอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar (PDA) สำเร็จรูปสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ
ผู้แต่ง: สุรศักดิ์ บุญรุ่ง(คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่), ฉวีวรรณ มลิวัลย์(คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)
Keyword: น้ำสกัดมันฝรั่ง, อาหารเลี้ยงเชื้อ, การเจริญ, การเก็บรักษา
หน้า: 29 - 35


Download บทความ
8 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ต่อการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้แต่ง: สวรรค์ชิด สุภาพวงษ์สกุล(สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
Keyword: การรับรู้, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน, การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
หน้า: 36 - 46


Download บทความ
9 ผลการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อเจตคติและความพึงพอใจ ของนักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้แต่ง: ปิยะวัฒน์ สุธา (คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ), ภิรมย์ พาบุ(คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
Keyword: เจตคติ, ความพึงพอใจ, สื่อสังคมออนไลน์
หน้า: 47 - 58


Download บทความ
10 การพัฒนาระบบการยื่นคำร้องออนไลน์สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: ญดา ประสมพงค์(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ), ธวัช วราไชย(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ), จุรีพร กาหยี(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ), รจนา แก้วพิบูลย์(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ )
Keyword: การยื่นคำร้อง, ระบบออนไลน์, การพัฒนาระบบ
หน้า: 59 - 69


Download บทความ
11 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผู้แต่ง: กัลยา แซ่ลิ่ม(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)
Keyword: การวิเคราะห์, ค่าใช้จ่าย, หมวดค่าตอบแทน
หน้า: 70 - 80


Download บทความ
12 การประเมินผลของหลอด LED ต่อการเจริญเติบโตของยาสูบในหลอดทดลอง
ผู้แต่ง: ชนิดา เจียรจิรพงศ์(ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), อธิวัฒน์ ติละพรพัฒน์(ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Keyword: ยาสูบ, LED, ในหลอดทดลอง
หน้า: 81 - 87


Download บทความ
13 ชุดทดลองวงจรไฟฟ้าแบบพกพา สำหรับใช้ในการสอนแบบออนไลน์
ผู้แต่ง: รัชนีวรรณ หมั่นแสวง(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา), สิทธิเดช วชิราศรีศิริกุล(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)
Keyword: ชุดทดลองวงจรไฟฟ้า, วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น, วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน, ไฟฟ้ากระแสตรง
หน้า: 88 - 94


Download บทความ
14 การศึกษาคุณสมบัติทางความร้อนของผงยิปซัม
ผู้แต่ง: ทรงพล หอมอุทัย(สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), พัชรา ศุกลรัตน์, ,(สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), สุกิจ อติพันธ์(สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), ธงชัย พึ่งรัศมี(สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: ยิปซัม, การวิเคราะห์ทางความร้อน, การนำความร้อน, ความจุความร้อนความหนาแน่น
หน้า: 95 - 102


Download บทความ
15 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนในรูปแบบออนไลน์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีการศึกษา 2563
ผู้แต่ง: พรรณวิภา โชคพิกุลทอง(สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), นพพร จันทรนำชู(คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร), สมเกียรติ ไทยปรีชา(สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
Keyword: พฤติกรรมการเรียนในรูปแบบออนไลน์, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
หน้า: 103 - 113


Download บทความ
16 การสังเคราะห์พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลวจากของเสียบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม
ผู้แต่ง: ชลธร กินแก้ว(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
Keyword: พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์, อัลคาไลน์พอลิเมอไรเซชัน, อะลูมิเนียมลามิเนต
หน้า: 114 - 122


Download บทความ
17 การวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ปี พ.ศ.2559-2563
ผู้แต่ง: โกสินธุ์ ศิริรักษ์(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์), กิตติพร ศรีเพ็ชร(ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
Keyword: ฐานข้อมูล Scopus, การสืบค้น, การวิเคราะห์, การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หน้า: 123 - 130


Download บทความ
18 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: วชิราภรณ์ ทองคุ้ม(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล), มัชฌิมา รัตนลัมภ์(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
Keyword: ความคาดหวัง, ความพึงพอใจ, คุณภาพ, การให้บริการ
หน้า: 131 - 140


Download บทความ
19 การวิเคราะห์ความสำคัญของกฎเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้แต่ง: จเร นะราชา(กองการศึกษาตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
Keyword: การวิเคราะห์ความสำคัญ, กฎเกณฑ์ , กิจกรรมเสริมหลักสูตร , คนดี , คุณธรรมจริยธรรม
หน้า: 141 - 149


Download บทความ
20 ผลของการพัฒนารูปแบบการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อการจัดการเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์จากยาคาร์บามาซีปีนด้วยการตรวจยีน HLA-B*15:02 ในผู้ป่วยรายใหม่โรคปวดประสาทไทรเจมินัล
ผู้แต่ง: หนึ่งหทัย อภิพัตฐ์กานต์(หน่วยเภสัชกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น), วชิรศักดิ์ อภิพัตฐ์กานต์(หน่วยเภสัชกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น), กันต์พงษ์ ธารฤทธิ์ทวีพร(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น)
Keyword: การจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาคาร์บามาซีปีน , การตรวจคัดกรอง HLA-B*15:02, โรคปวดประสาทไทรเจมินัล
หน้า: 150 - 158


Download บทความ
21 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและสืบค้นผลงานทางวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้แต่ง: อัญชลี วิเลิศศักดิ์(คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Keyword: ระบบสารสนเทศจัดเก็บ, จัดเก็บ, สืบค้น, ผลงานทางวิชาการ, AACSB
หน้า: 159 - 168


Download บทความ
22 กลยุทธ์และสื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการตัดสินใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่ง: นิภาพร ตันเครือ(คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา)
Keyword: กลยุทธ์และสื่อประชาสัมพันธ์, การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, มหาวิทยาลัยพะเยา
หน้า: 169 - 178


Download บทความ
23 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรองรับการทำวิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง: เวธกา กลิ่นวิชิต(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา), ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
Keyword: ศักยภาพนักวิจัย, บุคลากรทางการแพทย์, วิจัยทางคลินิก
หน้า: 179 - 195


Download บทความ
24 หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ วารสารวิชาการ ปขมท.
25 ปกหลังด้านใน รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
26 ปกหลังระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ