รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 11
ฉบับที่: 1
ประจำเดือน: มกราคม-เมษายน 2565

1 ปกหน้า
2 ปกหน้า ด้านใน
3 บทบรรณาธิการ
4 การพัฒนาระบบตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยคิวอาร์โค้ด: กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: สมเกียรติ เขียวแก่
Keyword: ความพึงพอใจ, พนักงานรักษาความปลอดภัย, คิวอาร์โค้ดระบบรักษาความปลอดภัย, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
หน้า: 1 - 9
( Download: 32 ครั้ง )

Download
5 วิเคราะห์ต้นทุนหน่วยสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: ธันวา เจริญศิริ
Keyword: ต้นทุน, รายรับ, รายจ่าย, สัตว์ทดลอง
หน้า: 10 - 20
( Download: 50 ครั้ง )

Download
6 ความต้องการในการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่ง: โสภิดา สุทธนะ
Keyword: ความต้องการ, การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยพะเยา
หน้า: 21 - 28
( Download: 42 ครั้ง )

Download
7 การเก็บรักษาน้ำสกัดมันฝรั่งเพื่อทดแทนอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar (PDA) สำเร็จรูปสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ
ผู้แต่ง: สุรศักดิ์ บุญรุ่ง, ฉวีวรรณ มลิวัลย์
Keyword: น้ำสกัดมันฝรั่ง, อาหารเลี้ยงเชื้อ, การเจริญ, การเก็บรักษา
หน้า: 29 - 35
( Download: 77 ครั้ง )

Download
8 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ต่อการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้แต่ง: สวรรค์ชิด สุภาพวงษ์สกุล
Keyword: การรับรู้, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน, การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
หน้า: 36 - 46
( Download: 35 ครั้ง )

Download
9 ผลการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อเจตคติและความพึงพอใจ ของนักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้แต่ง: ปิยะวัฒน์ สุธา , ภิรมย์ พาบุ
Keyword: เจตคติ, ความพึงพอใจ, สื่อสังคมออนไลน์
หน้า: 47 - 58
( Download: 51 ครั้ง )

Download
10 การพัฒนาระบบการยื่นคำร้องออนไลน์สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: ญดา ประสมพงค์, ธวัช วราไชย, จุรีพร กาหยี, รจนา แก้วพิบูลย์
Keyword: การยื่นคำร้อง, ระบบออนไลน์, การพัฒนาระบบ
หน้า: 59 - 69
( Download: 44 ครั้ง )

Download
11 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผู้แต่ง: กัลยา แซ่ลิ่ม
Keyword: การวิเคราะห์, ค่าใช้จ่าย, หมวดค่าตอบแทน
หน้า: 70 - 80
( Download: 49 ครั้ง )

Download
12 การประเมินผลของหลอด LED ต่อการเจริญเติบโตของยาสูบในหลอดทดลอง
ผู้แต่ง: ชนิดา เจียรจิรพงศ์, อธิวัฒน์ ติละพรพัฒน์
Keyword: ยาสูบ, LED, ในหลอดทดลอง
หน้า: 81 - 87
( Download: 40 ครั้ง )

Download
13 ชุดทดลองวงจรไฟฟ้าแบบพกพา สำหรับใช้ในการสอนแบบออนไลน์
ผู้แต่ง: รัชนีวรรณ หมั่นแสวง, สิทธิเดช วชิราศรีศิริกุล
Keyword: ชุดทดลองวงจรไฟฟ้า, วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น, วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน, ไฟฟ้ากระแสตรง
หน้า: 88 - 94
( Download: 61 ครั้ง )

Download
14 การศึกษาคุณสมบัติทางความร้อนของผงยิปซัม
ผู้แต่ง: ทรงพล หอมอุทัย, พัชรา ศุกลรัตน์, ,, สุกิจ อติพันธ์, ธงชัย พึ่งรัศมี
Keyword: ยิปซัม, การวิเคราะห์ทางความร้อน, การนำความร้อน, ความจุความร้อนความหนาแน่น
หน้า: 95 - 102
( Download: 38 ครั้ง )

Download
15 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนในรูปแบบออนไลน์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีการศึกษา 2563
ผู้แต่ง: พรรณวิภา โชคพิกุลทอง, นพพร จันทรนำชู, สมเกียรติ ไทยปรีชา
Keyword: พฤติกรรมการเรียนในรูปแบบออนไลน์, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
หน้า: 103 - 113
( Download: 29 ครั้ง )

Download
16 การสังเคราะห์พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลวจากของเสียบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม
ผู้แต่ง: ชลธร กินแก้ว
Keyword: พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์, อัลคาไลน์พอลิเมอไรเซชัน, อะลูมิเนียมลามิเนต
หน้า: 114 - 122
( Download: 34 ครั้ง )

Download
17 การวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ปี พ.ศ.2559-2563
ผู้แต่ง: โกสินธุ์ ศิริรักษ์, กิตติพร ศรีเพ็ชร
Keyword: ฐานข้อมูล Scopus, การสืบค้น, การวิเคราะห์, การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หน้า: 123 - 130
( Download: 41 ครั้ง )

Download
18 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: วชิราภรณ์ ทองคุ้ม, มัชฌิมา รัตนลัมภ์
Keyword: ความคาดหวัง, ความพึงพอใจ, คุณภาพ, การให้บริการ
หน้า: 131 - 140
( Download: 35 ครั้ง )

Download
19 การวิเคราะห์ความสำคัญของกฎเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้แต่ง: จเร นะราชา
Keyword: การวิเคราะห์ความสำคัญ, กฎเกณฑ์ , กิจกรรมเสริมหลักสูตร , คนดี , คุณธรรมจริยธรรม
หน้า: 141 - 149
( Download: 43 ครั้ง )

Download
20 ผลของการพัฒนารูปแบบการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อการจัดการเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์จากยาคาร์บามาซีปีนด้วยการตรวจยีน HLA-B*15:02 ในผู้ป่วยรายใหม่โรคปวดประสาทไทรเจมินัล
ผู้แต่ง: หนึ่งหทัย อภิพัตฐ์กานต์, วชิรศักดิ์ อภิพัตฐ์กานต์, กันต์พงษ์ ธารฤทธิ์ทวีพร
Keyword: การจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาคาร์บามาซีปีน , การตรวจคัดกรอง HLA-B*15:02, โรคปวดประสาทไทรเจมินัล
หน้า: 150 - 158
( Download: 41 ครั้ง )

Download
21 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและสืบค้นผลงานทางวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้แต่ง: อัญชลี วิเลิศศักดิ์
Keyword: ระบบสารสนเทศจัดเก็บ, จัดเก็บ, สืบค้น, ผลงานทางวิชาการ, AACSB
หน้า: 159 - 168
( Download: 46 ครั้ง )

Download
22 กลยุทธ์และสื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการตัดสินใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่ง: นิภาพร ตันเครือ
Keyword: กลยุทธ์และสื่อประชาสัมพันธ์, การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, มหาวิทยาลัยพะเยา
หน้า: 169 - 178
( Download: 35 ครั้ง )

Download
23 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรองรับการทำวิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง: เวธกา กลิ่นวิชิต, ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
Keyword: ศักยภาพนักวิจัย, บุคลากรทางการแพทย์, วิจัยทางคลินิก
หน้า: 179 - 195
( Download: 32 ครั้ง )

Download
24 หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ วารสารวิชาการ ปขมท.
25 ปกหลังด้านใน รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
26 ปกหลังระบบวารสาร

สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ALL : 34,437
Today : 1,193
Online : 2

Copyright © 2019. All Rights Reserved By Council of University Administrative Staff of Thailand
Design By :Lanna Webdesign