รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 12
ฉบับที่: 2
ประจำเดือน: พฤษภาคม-สิงหาคม 2566

1 ปกหน้า
2 ปกหน้า ด้านใน
3 บทบรรณาธิการ
4 การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัยในการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน
ผู้แต่ง: ศักดิ์ชัย จันทะแสง
Keyword: สถิติ, บุคลากรสายสนับสนุน, ผลงานทางวิชาการ
หน้า: 1 - 10
( Download: 277 ครั้ง )

Download
5 การพัฒนาระบบการจองห้องเรียนและห้องประชุมออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้แต่ง: สุรีย์พร แก้วหล่อ, นัทธพงค์ ภู่คง
Keyword: ห้องเรียน, ห้องประชุม, ฐานข้อมูล, การจองห้อง
หน้า: 11 - 21
( Download: 166 ครั้ง )

Download
6 ระบบการนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูงเพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้แต่ง: ดุสิดา แก้วสมบูรณ์
Keyword: ระบบการนำองค์กร, ผู้นำระดับสูง, การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
หน้า: 22 - 34
( Download: 114 ครั้ง )

Download
7 ความเครียดของบุคลากรและแนวปฏิบัติในการบริหารงานในสภาวะวิกฤติ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: ศิริอรุณ แซ่โซว, จิราวรรณ พึ่งสาย, จิรภัทร์ คนเจน, ชุติมา ปฐมกำเนิด
Keyword: ความเครียด, การบริหารการเปลี่ยนแปลง, สภาวะวิกฤติ, โควิด-19, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
หน้า: 35 - 45
( Download: 168 ครั้ง )

Download
8 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2565
ผู้แต่ง: ชยภร ศิริโยธา
Keyword: ปัจจัยที่มีผล , การตัดสินใจ, ศึกษาต่อ, ระดับปริญญาตรี
หน้า: 46 - 55
( Download: 423 ครั้ง )

Download
9 การประเมินคุณภาพบริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้ LibQUAL+TM
ผู้แต่ง: อุฬาริน เฉยศิริ, นิลุบล โรจนสัตตรัตน์
Keyword: คุณภาพบริการห้องสมุด, การประเมินคุณภาพบริการ, LibQUAL+TM
หน้า: 56 - 66
( Download: 123 ครั้ง )

Download
10 ความต้องการ แรงจูงใจ อุปสรรค และการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R): กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: ภาสกร บุญคุ้ม, พลอยชมพู สุคัสถิตย์
Keyword: ความต้องการ, แรงจูงใจ, อุปสรรค, งานประจำสู่งานวิจัย, บุคลากรสายสนับสนุน
หน้า: 67 - 80
( Download: 172 ครั้ง )

Download
11 ความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงพอใจคุณภาพการบริการของสำนักงานคณบดี กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้แต่ง: จรวยพร รอบคอบ
Keyword: คุณภาพการบริการ, ความคาดหวัง, การรับรู้, ความพึงพอใจ, สำนักงานคณบดี
หน้า: 81 - 94
( Download: 95 ครั้ง )

Download
12 ความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อทักษะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา
ผู้แต่ง: สุจิรา ผิวบาง
Keyword: สหกิจศึกษา, ความคิดเห็นของสถานประกอบการ, ทักษะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
หน้า: 95 - 104
( Download: 106 ครั้ง )

Download
13 การพัฒนาระบบตอบกลับและแจ้งข้อมูลทางการศึกษาสำหรับ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยไลน์แชทบอท
ผู้แต่ง: จีราวรรณ ทองลิ้ม
Keyword: ไลน์แชทบอท, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน้า: 105 - 113
( Download: 117 ครั้ง )

Download
14 การศึกษาความรู้ความเข้าใจในการดูแลสวนและภูมิทัศน์ของคนสวน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้แต่ง: ยศนนท์ ศรีวิจารย์, นิกร นาชัยเพิ่ม, มยุรี ชาวดอน
Keyword: คนสวน, การดูแลสวนและภูมิทัศน์, การดำเนินการ
หน้า: 114 - 122
( Download: 124 ครั้ง )

Download
15 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสะสมของนิสิต ระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านการคัดเลือกจากระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561
ผู้แต่ง: อรวรรณ ชัยทวิชธานันท์
Keyword: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสะสม, ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา, รอบการรับ
หน้า: 123 - 133
( Download: 91 ครั้ง )

Download
16 การวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานความปลอดภัยของ ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้แต่ง: วาทิศ วารายานนท์
Keyword: ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ, มาตรฐานความปลอดภัย, ESPReL Checklist, BSL Checklist
หน้า: 134 - 143
( Download: 215 ครั้ง )

Download
17 ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก (หลักสูตรบูรณาการ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้แต่ง: ธานินทร์ เงินถาวร , อทิตา มู่สา, พิธาน ดลหมาน, ยุทธชัย ด้วงสวัสดิ์
Keyword: ความต้องการศึกษาต่อ, หลักสูตรปริญญาเอก (หลักสูตรบูรณาการ), คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยทักษิณ
หน้า: 144 - 151
( Download: 233 ครั้ง )

Download
18 ประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันสำหรับการพัฒนาระบบการยืม-คืน อุปกรณ์การศึกษา ในห้องปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่ง: จาตุรนต์ กัณทะธง, นัฐพล ปันสกุล, น้ำเงิน จันทรมณี, ศศิวิมล บุตรสีเขียว, จิราพร ขำจันทร์
Keyword: การพัฒนาระบบ, การยืม-คืน, ห้องปฏิบัติการ, ประสิทธิผล
หน้า: 152 - 162
( Download: 117 ครั้ง )

Download
19 การพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูลด้านความปลอดภัย และเหตุการณ์ ด้านความปลอดภัยของเครื่องแม่ข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: ปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร, พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์
Keyword: การจัดการข้อมูลด้านความปลอดภัย และเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย, ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์, ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
หน้า: 163 - 172
( Download: 299 ครั้ง )

Download
20 การวิเคราะห์การยืมหนังสือของผู้ใช้บริการห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563-2565
ผู้แต่ง: จิณณพัต ชื่นชมน้อย
Keyword: บริการยืม, การใช้บริการ, ห้องสมุด
หน้า: 173 - 182
( Download: 126 ครั้ง )

Download
21 การพัฒนาต้นแบบระบบรายงานสถานะบทความวารสารวิชาการ
ผู้แต่ง: เผด็จ สวิพันธุ์
Keyword: ตัวต้นแบบ, การพัฒนาระบบ , รายงานสถานะ , บทความวารสารวิชาการ
หน้า: 183 - 191
( Download: 116 ครั้ง )

Download
22 ความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีต่อระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
ผู้แต่ง: อัจจิมา มวลประสิทธิ์พร
Keyword: ความพึงพอใจ, ระบบสารสนเทศ, ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
หน้า: 192 - 200
( Download: 153 ครั้ง )

Download
23 ผลกระทบของความผูกพันต่อองค์กรที่มีต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้แต่ง: มนัสนันท์ ช่อประพันธ์
Keyword: ความผูกพันต่อองค์กร, ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน , บุคลากร, เป้าหมาย, ค่านิยม
หน้า: 201 - 214
( Download: 116 ครั้ง )

Download
24 หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ วารสารวิชาการ ปขมท.
25 ปกหลังด้านใน รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
26 ปกหลังระบบวารสาร

สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ALL : 63,007
Today : 78
Online : 51

Copyright © 2019. All Rights Reserved By Council of University Administrative Staff of Thailand
Design By :Lanna Webdesign