รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 9
ฉบับที่: 3
ประจำเดือน: กันยายน-ธันวาคม 2563

1 ปกหน้า-สารบัญ
2 ปกหน้า-ด้านใน
3 บทบรรณาธิการ
4 การปรับปรุงกระบวนการบริหารการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยแนวคิด ECRS
ผู้แต่ง: ณัฐพงษ์ เพชรดีทน, พัชนี สมพงษ์
Keyword: การปรับปรุง, กระบวนการบริหาร, ECRS, ความสูญเปล่า
หน้า: 1 - 11
( Download: 30 ครั้ง )

Download
5 ความสุขของบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้แต่ง: ธรรญชนก ขนอม
Keyword: ความสุขของบุคลากร, ความสุขด้านใฝ่รู้ดี, ความสุขด้านจิตวิญญาณดี, ความสุขด้านผ่อนคลายดี
หน้า: 12 - 20
( Download: 36 ครั้ง )

Download
6 ผลของมอลโทเดกซ์ทรินต่อความคงสภาพของสารสกัดมะตูมที่ทำแห้งแบบพ่นฝอย
ผู้แต่ง: สมชาย หลวงสนาม
Keyword: มะตูม, มอลโทเดกซ์ทริน, ความคงสภาพ
หน้า: 21 - 29
( Download: 54 ครั้ง )

Download
7 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและผลการเรียนรู้จริงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้แต่ง: อรนุช กำเนิดมณี
Keyword: ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง, ผลการเรียนรู้จริง, กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
หน้า: 30 - 41
( Download: 33 ครั้ง )

Download
8 การพัฒนาวิธีทดสอบหาปริมาณสารสเตอรอลจากพืชด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี
ผู้แต่ง: จรรยา แสงเขียว
Keyword: สารสเตอรอลจากพืช , ปฏิกิริยาซาปอนนิฟิเคชันโดยตรง , การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
หน้า: 42 - 50
( Download: 57 ครั้ง )

Download
9 การทดสอบหาชนิดของกรดไขมันในน้ำมันพืชและไขมันสัตว์ โดยใช้เทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรี
ผู้แต่ง: วราภรณ์ รัศมีผะกาย
Keyword: กรดไขมัน, แก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรี, น้ำมันพืช, ไขมันสัตว์
หน้า: 51 - 62
( Download: 29 ครั้ง )

Download
10 การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้แต่ง: วรัญญู ดอนเหนือ, ทองรวี ศิลาน้อย, ปรเมศวร์ จรัสเมธากุล
Keyword: การรับรู้สื่อ, สื่อประชาสัมพันธ์การสื่อสารในองค์กร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า: 63 - 71
( Download: 27 ครั้ง )

Download
11 ความประทับใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการให้บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยคริสเตียน
ผู้แต่ง: สุภัสสรา วิภากูล, สุขุม ปิ่นวิถี, ชนาธิิป ทิพยานนท์
Keyword: ความประทับใจ , การให้บริการ, นักศึกษาระดับปริญญาตรี
หน้า: 72 - 82
( Download: 49 ครั้ง )

Download
12 ความผูกพันของบุคลากรในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้แต่ง: ชาโลมา กองสวัสดิ์
Keyword: แนวทางการพัฒนา, ความผูกพันต่อองค์กร, มหาวิทยาลัยทักษิณ
หน้า: 83 - 96
( Download: 21 ครั้ง )

Download
13 สถาบันอุดมศึกษากับการบริหารธุรกิจบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้แต่ง: ฐิติรัตน์ จันทรดารา, กิตติพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย
Keyword: การบริหารธุรกิจ, ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ, สถาบันอุดมศึกษา
หน้า: 97 - 108
( Download: 37 ครั้ง )

Download
14 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้แต่ง: วลัญช์ชัย ปราณธัญธนดิษย์
Keyword: กองทุน, รับบริจาค, เบิกจ่าย, การพัฒนาระบบ, ระบบสารสนเทศ
หน้า: 109 - 122
( Download: 27 ครั้ง )

Download
15 ความสนใจของนิสิตนักศึกษาในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ผู้แต่ง: รัฐธีร์ ไชยสิริวิชญ์, สุมิตร สุวรรณ
Keyword: ความสนใจ, การตัดสินใจ, ระดับปริญญาโท
หน้า: 123 - 136
( Download: 30 ครั้ง )

Download
16 การประยุกต์ใช้การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ
ผู้แต่ง: ศักดิ์ชัย จันทะแสง
Keyword: ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ, การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ
หน้า: 137 - 148
( Download: 29 ครั้ง )

Download
17 แนวทางการสื่อสารการตลาดสำหรับการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง
ผู้แต่ง: อิทธิพร ขำประเสริฐ, เสาวลักษณ์ นัทธีศรี
Keyword: การสื่อสารการตลาด, สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หน้า: 149 - 160
( Download: 26 ครั้ง )

Download
18 การพัฒนาระบบตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยสมองกลฝังตัว
ผู้แต่ง: ถนอม กองใจ, วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา
Keyword: ระบบตรวจสอบ, วัดไฟฟ้า, สมองกลฝังตัว, การใช้ไฟฟ้า
หน้า: 161 - 169
( Download: 31 ครั้ง )

Download
19 ปัญหาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่ง: เฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ
Keyword: ประกันคุณภาพการศึกษา, เกณฑ์ CUPT QA, รายงานการประเมินตนเอง
หน้า: 170 - 177
( Download: 29 ครั้ง )

Download
20 การประยุกต์รูปแบบ ICT แจ้งเตือนสารสนเทศด้วยเทคนิค Line notify API ในสถานการณ์ COVID-19
ผู้แต่ง: สาวิตรี วงษ์นุ่น
Keyword: การแจ้งเตือน , การส่งข้อความอัตโนมัติ, ระบบสารสนเทศ
หน้า: 178 - 187
( Download: 92 ครั้ง )

Download
21 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้แต่ง: ภัณฑิรา วิเชียร, จินตนา นกอยู่, อฏฐม สาริบุตร
Keyword: ความพึงพอใจ, ผู้รับบริการ, การบริการ
หน้า: 188 - 195
( Download: 24 ครั้ง )

Download
22 คุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้แต่ง: อุเทน หินอ่อน
Keyword: คุณภาพชีวิต, ความสุข, ความผูกพันต่อองค์กร
หน้า: 196 - 205
( Download: 28 ครั้ง )

Download
23 สถานภาพงานสารบรรณและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้แต่ง: อุดมศักดิ์ ปัญญาอินทร์
Keyword: สภาพงานสารบรรณ, สมรรถนะ, ผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
หน้า: 206 - 217
( Download: 98 ครั้ง )

Download
24 หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ
25 รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ
26 ปกหลังระบบวารสาร

สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ALL : 22,178
Today : 354
Online : 18

Copyright © 2019. All Rights Reserved By Council of University Administrative Staff of Thailand
Design By :Lanna Webdesign