ขั้นตอนการส่งวารสาร


 

ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสารวิชาการ ปขมท. 
 
1. ประเภทของผลงานที่จะตีพิมพ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท
 
1.1 บทความวิชาการ
 
1.2 บทความวิจัย
 
 
 
2. การพิมพ์ต้นฉบับผลงานที่จะตีพิมพ์
 
2.1 ความยาวของบทความวิชาการ / บทความวิจัย 4-10 หน้ากระดาษ A4 (รวมเอกสารอ้างอิง)
 
2.2 ชนิดของตัวอักษรที่พิมพ์เป็น TH SarabunPSK ขนาด 14 พอยท์
 
 
 
3. รูปแบบการนำเสนอบทความวิชาการ ตามรูปแบบวารสารวิชาการ ปขมท. ดังนี้
 
(สามารถดาวน์โหลดรูปแบบได้ที่ http://www.council-uast.com/journal/index.php)
 
3.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 
3.2 บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 
3.3 คำสำคัญ
 
3.4 บทนำ
 
3.5 เนื้อหา
 
3.6 บทสรุป
 
3.7 เอกสารอ้างอิง
 
 
 
4. รูปแบบการนำเสนอบาความวิจัย ตามรูปแบบวารสารวิชาการ ปขมท. ดังนี้
 
(สามารถดาวน์โหลดรูปแบบได้ที่ http://www.council-uast.com/journal/index.php)
 
4.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 
4.2 บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 
4.3 คำสำคัญ 3-5 คำ
 
4.4 บทนำ
 
4.5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 
4.6 วิธีการวิจัย
 
4.7 ผลการวิจัย
 
4.8 สรุปผลการวิจัย
 
4.9 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
 
4.10 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
 
4.11 เอกสารอ้างอิง
 
 
 
5. วิธีและขั้นตอน การส่งบทความ (รับบทความทางออนไลน์เท่านั้น)
 
5.1 เข้าไปที่ http://www.council-uast.com/journal/index.phpเพื่อลงทะเบียน
 
5.2 ลงทะเบียนและรับรหัสเข้าเวปไซต์ของวารสาร ทางอีเมลที่แจ้งไว้
 
5.3 กรอกรายละเอียดและแนบไฟล์ บทความวิชาการ / บทความวิจัย
 
 
 
6. การตอบรับ
 
เมื่อส่งบทความวิชาการ / บทความวิจัยแล้ว ทางกองบรรณาธิการพิจารณากลั่นกรองขอบข่ายของบทความดังกล่าวและตอบรับบทความ ภายใน 7 วันทำการ โดยทำการส่งแบบตอบรับทั้งทางออนไลน์และอีเมล 
 
 
 
7. ระยะเวลาการพิจารณา
 
7.1 กองบรรณาธิการส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา รอผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภานใน 1 เดือน
 
7.2 เมื่อได้รับบทความคืนจากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะส่งบทความให้ผู้เขียนบทความแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ หรือปฏิเสธการลงตีพิมพ์ ภายใน 7 วัน
 
7.3 เมื่อผู้เขียนแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้แนบไฟต์บทความฉบับสมบูรณ์ เข้าไปในระบบออนไลน์ ภายใน 15 วัน
 
7.4 บรรณาธิการออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความลงวารสาร ทั้งทางออนไลน์และอีเมล
 
7.5 ผู้เขียนสามารถตรวจสอบสถานะของบทความ ได้ที่ http://www.council-uast.com/journal/index.php
 
 
 
8. การตีพิมพ์วารสาร
 
8.1 กองบรรณาธิการจะรวบรวมเอกสารบทความวิชาการ / บทความวิจัย ส่งตีพิมพ์เมื่อมีจำนวนบทความครบแล้ว
 
8.2 การตีพิมพ์วารสารจะใช้เวลาประมาณ 30 วัน เมื่อได้เล่มวารสารที่สมบูรณ์แล้ว กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบและจัดส่งวารสารให้ จำนวน 1 เล่ม และสามารถดาวน์โหลดบทความฟรี ได้ที่ http://www.council-uast.com/journal/index.php
 
 
 
หมายเหตุ: วารสารวิชาการ ปขมท. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ลงตีพิมพ์บทความที่เคยลงในวารสารวิชาการฉบับอื่นแล้ว
 
 
 ระบบวารสาร

สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ALL : 22,197
Today : 373
Online : 28

Copyright © 2019. All Rights Reserved By Council of University Administrative Staff of Thailand
Design By :Lanna Webdesign