รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 10
ฉบับที่: 3
ประจำเดือน: กันยายน - ธันวาคม 2564

1 ปกหน้า
2 ปกหน้า ด้านใน
3 บทบรรณาธิการ
4 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาที่เลือกเรียน ในมหาวิทยาลัยเอกชนจังหวัดนครปฐม
ผู้แต่ง: ภราดี พิริยะพงษ์รัตน์(สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยคริสเตียน), อุริส แจ้งเจริญ(ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยคริสเตียน), สุภัสสรา วิภากูล(ฝ่ายบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยคริสเตียน)
Keyword: การสื่อสารการตลาด, การตัดสินใจ, สถาบันอุดมศึกษา
หน้า: 1 - 10


Download บทความ
5 การพัฒนาเครื่องมือเฝ้าระวัง วิเคราะห์สถานะการใช้งานเว็บไซต์ ที่จัดทำด้วยโปรแกรมจูมลาโดยแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลและไลน์ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: สัมฤทธิ์ ฤทธิภักดี(สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: เฝ้าระวังเว็บไซต์, วิเคราะห์เว็บไซต์, จูมลา, ความปลอดภัยของเว็บไซต์, การบริหารจัดการเว็บไซต์
หน้า: 11 - 22


Download บทความ
6 การวิเคราะห์การมีและการใช้หนังสือของห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้แต่ง: รวิวรรณ นาพิมพ์(สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร)
Keyword: การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ, หนังสือเฉพาะสาขาวิชา, ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หน้า: 23 - 32


Download บทความ
7 ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจสมัครเรียน การรับรู้สื่อ และส่วนประสมทางการตลาดเพื่อการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
ผู้แต่ง: สุภัสสรา วิภากูล(คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน), นภาพร สายชู(คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน), อิทธิพร ขำประเสริฐ(สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน), นันทิดา แคน้อย(สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน), ชนาธิป ทิพยานนท์(คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน)
Keyword: การตัดสินใจสมัครเรียน, การรับรู้สื่อ, ส่วนประสมทางการตลาด , มหาวิทยาลัยเอกชน
หน้า: 33 - 43


Download บทความ
8 การพัฒนารายวิชา MOOC เรื่อง การผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ผู้แต่ง: จิราพร ธารแผ้ว(สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล), ธนายุทธ อังกิตานนท์(สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล), มนัสวี ศรีนนท์(สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล)
Keyword: บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน, บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์, บทเรียนออนไลน์
หน้า: 44 - 56


Download บทความ
9 ความต้องการในการพัฒนาห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่ง: สุภาพร คำรศ(คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)
Keyword: ความต้องการ, การพัฒนา, ห้องประชุม
หน้า: 57 - 65


Download บทความ
10 แรงจูงใจของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการพัฒนางานวิจัย
ผู้แต่ง: ปริญญ์ งามสุทธิ(สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม )
Keyword: แรงจูงใจ, งานวิจัย, บุคลากรสายสนับสนุน, สำนักศึกษาทั่วไป
หน้า: 66 - 73


Download บทความ
11 ความพึงพอใจของนักศึกษาและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: ปาริดา จันทร์สว่าง(คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: ความพึงพอใจ, การเรียนการสอนปฏิบัติการ, สื่อวีดิทัศน์
หน้า: 74 - 82


Download บทความ
12 การวิเคราะห์งบประมาณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: วรรณวิมล วงศ์ถาวร(คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: วิเคราะห์งบประมาณ, บริหารงบประมาณ, งบประมาณเงินรายได้
หน้า: 83 - 91


Download บทความ
13 ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อสมรรถนะตามหลักมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตนเอง ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: อรุณพร สุดาวีระ(สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: สมรรถนะ, มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ, ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
หน้า: 92 - 102


Download บทความ
14 ความพร้อมในการให้บริการวิชาการของภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อการพัฒนาธุรกิจการแปรรูปอาหาร เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ผู้แต่ง: ลลิต ขำวงษ์รัตนโยธิน(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา), เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
Keyword: การให้บริการวิชาการ, บริการวิเคราะห์, บริการเครื่องมือ, บริการคำปรึกษาทางวิชาการ
หน้า: 103 - 114


Download บทความ
15 ความรู้เกี่ยวกับการนำส่งเงินโครงการวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก ของบุคลากรที่มีหน้าที่ในการนำส่งเงินวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่ง: ณวพร ฟองแก้ว(กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา)
Keyword: ความรู้, การนำส่งเงิน, มหาวิทยาลัยพะเยา
หน้า: 115 - 124


Download บทความ
16 การประเมินระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้แต่ง: สุภาวดี ประเสริฐสุข(สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
Keyword: เอกสารอิเล็กทรอนิกส์, ประสิทธิภาพ, ความพึงพอใจ
หน้า: 125 - 132


Download บทความ
17 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติภายใต้ การบริหารจัดการของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้แต่ง: พัชนี สมพงษ์(สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ภัสราภรณ์ พรหมเทพ(สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ณัฐพงษ์ เพชรดีทน(สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
Keyword: ผลลัพธ์การเรียนรู้, กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา, สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
หน้า: 133 - 142


Download บทความ
18 การศึกษาปัญหา ความคาดหวัง ความต้องการและความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษาของบุคลากรและนักศึกษา: กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้แต่ง: ธีรวุฒิ นาคขำ(คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ), ภิรมย์ พาบุ(คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
Keyword: ปัญหา, ความคาดหวัง, ความต้องการ, ความพึงพอใจ
หน้า: 143 - 153


Download บทความ
19 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของงานพัสดุจากกรณีตัวอย่างมหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: พิชามญชุ์ กาหลง(สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล)
Keyword: ประเมินความเสี่ยง, งานพัสดุ, มหาวิทยาลัยมหิดล
หน้า: 154 - 164


Download บทความ
20 ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักศึกษาฝึกงานภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้แต่ง: ละอองแก้ว พาบุ (คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ), ภิรมย์ พาบุ(คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
Keyword: ความพึงพอใจ, สถานประกอบการ, การฝึกงาน
หน้า: 165 - 174


Download บทความ
21 การออกแบบและสร้างเครื่องขัดชิ้นงานแบบจานคู่
ผู้แต่ง: ธนากร เกียรติขวัญบุตร(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ), สุชาติ จันทรมณีย์(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ), -(-)
Keyword: เครื่องขัดชิ้นงานแบบจานคู่, กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด, กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
หน้า: 175 - 185


Download บทความ
22 การวิเคราะห์บทความวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science
ผู้แต่ง: พิเชษฐ์ เทพสุวรรณ์(งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Keyword: บทความวิจัย, คณะวิทยาศาสตร์, Scopus , Web of Science
หน้า: 186 - 194


Download บทความ
23 ความพึงพอใจต่อการใช้งานในระบบเบิกจ่ายเงินของโปรแกรม PSU Management Accounting System (PSU-MAS) ของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: วิภาภรณ์ นวลเลิศ(กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: ความพึงพอใจ , การใช้ระบบสารสนเทศ, ระบบเบิกจ่ายเงิน
หน้า: 195 - 203


Download บทความ
24 หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ วารสารวิชาการ ปขมท.
25 ปกหลังด้านใน รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
26 ปกหลัง



ระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ