รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 10
ฉบับที่: 2
ประจำเดือน: พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

1 ปกหน้า
2 ปกหน้า ด้านใน
3 บทบรรณาธิการ
4 การประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษางานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: ทิพย์วรรณ อุดทาคำ(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล), นวพร แสงแดง(คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล)
Keyword: ความคาดหวัง, ความพึงพอใจ, บริการ, การวิเคราะห์ความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน
หน้า: 1 - 14


Download บทความ
5 การพัฒนาระบบรายงานตัวออนไลน์
ผู้แต่ง: สุรชัย ตันศิริ(สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
Keyword: ระบบรายงานตัวออนไลน์, การพัฒนาระบบ, วิธีการแบบอไจล์
หน้า: 15 - 24


Download บทความ
6 วิธีการสกัดกรดนิวคลีอิก (NTK) สำหรับการเรียนกลุ่มชีวเคมีพื้นฐานและ การวิจัยทางด้านชีวเคมี
ผู้แต่ง: ไพศาล ขาวสัก(ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
Keyword: กรดนิวคลีอิก, ดีเอ็นเอ, การสกัดกรดนิวคลีอิก, วิธีการสกัดดีเอ็นเอ
หน้า: 25 - 34


Download บทความ
7 การทำงานที่บ้านของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ: แนวคิด และประสบการณ์
ผู้แต่ง: อิทธิพร ขำประเสริฐ(สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน)
Keyword: การทำงานที่บ้าน, ชุมชนการปฏิบัติ, บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
หน้า: 35 - 46


Download บทความ
8 การบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้แต่ง: อัมพวรรณ ปัญญารักษา(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Keyword: การบริหารเงินยืม, ผู้ยืมเงิน, เงินทดรองจ่ายหมุนเวียน
หน้า: 47 - 55


Download บทความ
9 การพัฒนาระบบโต้ตอบอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อสนับสนุนการให้บริการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: วันชัย แซ่ลิ่ม(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: ไลน์, แชทบอท, ระบบโต้ตอบอัตโนมัติ
หน้า: 56 - 65


Download บทความ
10 การสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผู้แต่ง: เจนจิรา แก้วมณี(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)
Keyword: ความพึงพอใจ, การบริหารจัดการ, หลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หน้า: 66 - 76


Download บทความ
11 การพัฒนาทุนมนุษย์ในตัวตนดิจิทัลและจิตวิญญาณอนาล็อก
ผู้แต่ง: เสาวลักษณ์ นัทธีศรี(คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน), รุ่งแก้ว พุ่มโพธิ์(คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน), ชิษณุพงศ์ ทองพวง(คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน)
Keyword: ทุนมนุษย์, ตัวตนดิจิทัล, ทรัพยากรมนุษย์
หน้า: 77 - 91


Download บทความ
12 ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยใช้ระบบยืนยันตัวตน CMU OAuth
ผู้แต่ง: อริษา ทาทอง(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ), ถนอม กองใจ(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )
Keyword: เว็บแอปพลิเคชันออนไลน์, ระบบจัดเก็บ, สืบค้น, เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
หน้า: 92 - 102


Download บทความ
13 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการฝึกอบรมโครงการคอมพิวเตอร์ลิทเทอร์เรซี่ กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ผู้แต่ง: เนาวรัตน์ ทองไทย(สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: โครงการคอมพิวเตอร์ลิทเทอร์เรซี่, การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์, นักศึกษา
หน้า: 103 - 112


Download บทความ
14 ทางเลือกใหม่ของการทดลองกฎของฮุค
ผู้แต่ง: นัฐชยพงศ์ ธีรัชตระกูล(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง)
Keyword: กฎของฮุค, แรงตึงเริ่มต้น, มอดูลัสเฉือน
หน้า: 113 - 120


Download บทความ
15 ปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้แต่ง: ธานินทร์ เงินถาวร(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา )
Keyword: การพ้นสภาพของนิสิต, นิสิตระดับปริญญาตรี, คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยทักษิณ
หน้า: 121 - 128


Download บทความ
16 แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้แต่ง: ชยภร ศิริโยธา(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
Keyword: แนวทาง, การดำเนินงาน, เกณฑ์คุณภาพการศึกษา, การดำเนินงานที่เป็นเลิศ
หน้า: 129 - 137


Download บทความ
17 การพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผู้แต่ง: อุเทน หินอ่อน(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)
Keyword: การพัฒนาระบบ, การบริหารงบประมาณ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หน้า: 138 - 147


Download บทความ
18 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการตรวจประเมินรูปแบบออนไลน์ ของผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: ปิยะณัฐ พรมสาร(กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล), สุภาภรณ์ ทิมสำราญ(กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล), กิตติยา เยือกเย็น(กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล), บุณฑริกา แจ้งเจริญกิจ(กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
Keyword: ความพึงพอใจ, การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน, ออนไลน์
หน้า: 148 - 159


Download บทความ
19 ประสิทธิผลการให้บริการระบบสารสนเทศงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ผู้แต่ง: สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล(ฝ่ายวิจัย วิชาการ และพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง), ภาคิน สุดจิตร(คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง), รัตติกาล เดชกล้า(คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง), เสาวลักษณ์ ทองสง(คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง), วรารัตน์ ตงอ่อน(คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง), ธนบดี เพชรด้วง(คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง), ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง(คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง)
Keyword: คุณภาพบริการ, การยอมรับบริการประสิทธิผลระบบสารสนเทศ, งานทะเบียนนักศึกษา
หน้า: 160 - 169


Download บทความ
20 การพัฒนาระบบการจองห้องเรียนออนไลน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้แต่ง: นารีจุติ ศรีแสงฉาย(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร), อภิญญา ชุณหะทิพากร(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร), วิภา อินทรสุข(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
Keyword: การจองห้องเรียน, ระบบออนไลน์, ความพึงพอใจ, รูปแบบการพัฒนาระบบ
หน้า: 170 - 179


Download บทความ
21 การสั่งยาทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน Clinical Decision Support
ผู้แต่ง: ปรียาภรณ์ สุขงาม(ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
Keyword: ระบบการสั่งยาทางอิเล็กทรอนิกส์, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก, ความปลอดภัยของผู้ป่วย
หน้า: 180 - 188


Download บทความ
22 ความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มีต่อการสอบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้แต่ง: พรรณพนัช จันหา(สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ), สมเกียรติ ไทยปรีชา(สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ), พรรณวิภา โชคพิกุลทอง(สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ), รุ้งนภา สุนทรศารทูล(สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ), รัฐธีร์ ไชยสิริวิชญ์(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ), ปิยนุช จันหา(คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน )
Keyword: ความคิดเห็น, การสอบออนไลน์, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, อาจารย์, นิสิต
หน้า: 189 - 200


Download บทความ
23 แนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
ผู้แต่ง: พิเชษฐ์ เทพสุวรรณ์(งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Keyword: ความร่วมมือ, การวิจัย, คณะวิทยาศาสตร์
หน้า: 201 - 209


Download บทความ
24 หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ วารสารวิชาการ ปขมท.
25 ปกหลังด้านใน รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
26 ปกหลังระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ