ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

 เครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 filedata/ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล.doc
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 นายภควา ศรีบุญเรือง กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
pacawa007@hotmail.com
2 นายทศพร พีสะระ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
dam_peesara@hotmail.com
3 นางนางปัทมา วิชิตะกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
pathama.v@en.rmutt.ac.th
4 นางบัวไข ไสยาสน์ สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
bausai@kku.ac.th
5 นางสาวคมศรี คมน์ทิพยรัตน์ สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
komsriko@kku.ac.th
6 นางสาววิสุทธิณี อัครวงษ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
wisut_off@hotmail.com
7 นายคทายุทธ ชื่นชม สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
khathayut1991@gmail.com
8 นางสโรชา อ้องแสนคำ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
osaroc@kku.ac.th
9 นายชัยวัฒน์ ตันติบวรเดชา คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
tantibawondecha_c@su.ac.th
10 นางสาวเขมณัฏฐ์ มาศวิวัฒน์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
khemanat.m@psu.ac.th
11 รศ. MatthewBed MatthewBed
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
oa7tk@goposts.site
12 นายวิเศษ เจ้าเล่ห์ดี คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
machepoa32@gmail.com
13 รศ. ดร. ElmerTew ElmerTew
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
stocobazinre@mail.com
14 นางวนิดา พิลาชัย สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
wanida.pil@ku.th
15 นางสาวสิริมา อินสาย มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
sirimainsayju@gmail.com
16 นางหทัยรัตน์ พบชัยภูมิ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
hatairat.poc@mahidol.ac.th
17 นายรณชัย ทิพย์มณฑา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา
ronnachai.ict@gmail.com
18 ผศ. ดร. Gruztug Gruztug
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
bankkadrovsu@yandex.kz
19 ผศ. TorgSpirtsl TorgSpirtsl
มหาวิทยาลัยนครพนม
shoptorgspirtuno@mail.ru
20 ศ. ดร. XmasterEmoca XmasterEmoca
วิทยาลัยแสงธรรม
abduzun2@yandex.com
21 ผศ. ดร. LeslieQuina LeslieQuina
วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
mannymullenna@gmail.com
22 รศ. MichaelMop MichaelMop
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
yourmail@gmail.com
23 นางสาวณัฐภาส ถาวรวงษ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
nattapas@g.swu.ac.th
24 นางสาวPatricksCen #file_links_A["C:XSettingsURLs.txt",1,N]
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
wwaalluuoy.powhiteow@gmail.com
25 นางสาวพัสวี ทองเผือก คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
vida_passawee@hotmail.com
26 นางสาวนิรมล ภูครองนาค คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
niraph@kku.ac.th
27 ศ. เกียรติคุณ Pfiefjwdjwihdwjdiwjdwh гпругшовшырваувапцовцврц аоувацвошцвргцр jedfjisfeufhuhdwdiwjdwisfuediudiywfuw ьвцыволоыоцпарыойырцпв udwhudwsfueufywudiadwuf c Pfiefjwdjwihdwjdiwjdwh гпругшовшырваувапцовцврц аоувацвошцвргцр jedfjisfeufhuhdwdiwjdwisfuediudiywfuw ьвцыволоыоцпарыойырцпв udwhudwsfueufywudiadwuf #
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
alb.er.than.sh.i.n.4.9@gmail.com
28 นางสาวแสงจันทร์ หวานอารมย์ สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
sangjanv@g.swu.ac.th
29 ว่าที่ร้อยตรีนิยดา ชัยสา เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
niyacha@kku.ac.th
30 นางสาววณิชยา มีชัย สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
wanitchayam@g.swu.ac.th