ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม

 บริหารเครือข่ายวิจัยสายสนับสนุน
ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมฯ ชุดที่ 4
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 นางสาวปานวาส ประสาทศิลป์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี
gaw_gaw_pn@hotmail.com
2 นางวรรณา แก้วแกมเกษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ssdlru@hotmail.co.th
3 นางวิรัตน์ จันทร์ตรี เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
phwirach@gmail.com
4 นางณัฏฐนันท์ ศรีวรพจน์ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
nattanan@rmutl.ac.th
5 นายวิโรจน์ ยิ้มขลิบ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
wirote.y@rmutp.ac.th
6 นางอนงค์ศรีงอสอน คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
anongo@kku.ac.th
7 นางสาวพัฒนา บุญอ่ำ สำนักทะเบียนและประมวลผล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
maw.maree.23@gmail.com
8 นายสุดที่รัก ชูเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
soodteeruk@yahoo.com
9 นางสาวรัตนา เตียงทิพย์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
rattana-nou@hotmail.com
10 นางชาโลมา กองสวัสดิ์ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ppattama11@hotmail.com
11 นางสาวชรินทร ไชยมาเสรีกุล ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
noi-wre@hotmail.com
12 นางสาวธิดารัตน์ วงษ์พันธุ์ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
tidarat@g.swu.ac.th
13 นายตฤณ หงษ์ใส เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
mr.trinhongsai@gmail.com
14 นางเปรมิกา คงปาน คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
preamika.n@gmail.com
15 นางหทัยกาญจน์ ทองหอม โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
kuou111@hotmail.com
16 นางธัญวรัตม์ โสภาวัง วิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Thanwaratpu@gmail.com
17 นางสาวกาญจนา โมธินา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
pure12121@gmail.com
18 นางหทัยทรรศ เสมชูโชติ กองวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kaanii_chan@hotmail.com
19 นางวิภาดา บุญส่งแท้ เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
suteenans@gmail.com
20 นายชาญณรงค์ คงทน สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
kchannarong2532@gmail.com
21 นางปัญจภา สมันจิตร กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
punjapa_1914@hotmail.com
22 นางรณริน ผลนิโครธ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
pr.thepsatri@hotmail.com
23 นางสาวอังสนา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
jorjear.ring@gmail.com
24 นางเยาวนา เสสสระ นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
yaowana.s@psu.ac.th
25 นางเอื้ออารีย์ ปานพิมพ์ใหญ่ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
auearee.p@msu.ac.th
26 นายประเทือง โมราราย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
prathungm@msn.com
27 นายนิคม หล้าอินเชื้อ สำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ืnikom.l@hotmail.com
28 นายธนวัฒน์ ทองแก้ว กองคลังและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยบูรพา
tanawat_thongkaew@hotmail.com
29 นางสาวพัชนา สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
phatchana@gmail.com
30 นางฐากูร ชูจร สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
thakoon9@hotmail.com
31 นางปรียานุช ปันฉิม ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
preeyanuch.p@chula.ac.th
32 นางสนมนต์ธญา คงพรม วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
psdsykp@ku.ac.th
33 นางสาวอรุณี เขียวชะอุ่ม วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Arunee.Kh@chula.ac.th
34 นายพิบูรณ์ เหง้าณี คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
pibong@kku.ac.th
35 นายสมชาย วงศ์รัตนรักษ์ วิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
wsomchai@chula.ac.th
36 นางสาวดุษฎี คนแรงดี คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dusadee.qm@gmail.com
37 นางสาวณิศวรา จันทร์เพ็ชร เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
nitsawara@it.kmitl.ac.th
38 นายพิพัฒน์ ยอดวีระพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
pm_qa@hotmail.com
39 นายอิทธิพร ขำประเสริฐ กลุ่มงานแผน ฝ่ายบริหารทั่วไป
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
aunt.itthiporn@gmail.com
40 นางสาวิอรรถกร อินทรโกสุม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
atthakorn.int@mahidol.edu
41 นางสาวอรรถกร อินทรโกสุม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
atthakorn.int@mahidol.edu
42 นางฑึตึฐา เค้าปัญญา สำนักงานอธิการบดี สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
kkanja@kku.ac.th
43 นายสุระศักดิ์ สุตะภักดิ์ สำนักวิเทศสสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
talom_444@hotmail.com
44 ดร. เปรมฤดี นุ่นสังข์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
apremrud@g-mail.wu.ac.th
45 นางรัมภาพรรณ ประมวลทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
pramphapan@gmail.com
46 นางสาวนภาพร กองเงิน หน่วยกิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
joopjip128@gmail.com
47 นางนงคราญ ไชยวงค์ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
nongkhran.ch@cmu.ac.th
48 นายทศพล ปรีชาศิลป์ บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี
thotsapon.p@rmutsb.ac.th
49 นางจินดา ชัยปัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
jchaipunt@gmail.com
50 นางสาวโศภิต พุ่มพวง วิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Sopitp@hotmail.com
51 นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
antmodja@gmail.com
52 นางชนิดา พันธะ สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น
chanida_pun@hotmail.com
53 นางสาวสุนทรี สุขเกษม วิทยาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Suntaree.suk@kmutt.ac.th
54 นางโสภา บุญเกิดกูล วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
sopab@nu.ac.th
55 นายณัฏฐชัย แสงบุตร คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
yutsaengbut@hotmail.com
56 นางสาวลัคนามณี บังเกิดสุข สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
kam.lu1415@hotmail.com
57 นางสาวสินีนาถ แต่เจริญกุล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
sineenart.t@cmu.ac.th
58 นางสาววิภาวี พันธ์ทอง สาขาการตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
wipawee.puntong@gmail.com
59 นางเกศกนก ศรีวิทะ ภาควิชาวิสัญญี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
katekatekanog@gmail.com
60 นายพิเชษฐ์ เทพสุวรรณ์ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
phichettt@gmail.com
61 นางสาวสายฝน วงค์สุวรรณ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
k_raining@hotmail.com
62 นางสาวณัชชา ขาวประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
natcha.k@chula.ac.th
63 นางลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
dladdawa@wu.ac.th
64 นางนางนงนุช ธีรกรชัยธวัช วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
nuch2502@gmail.com
65 นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
chaloemphan2534@gmail.com
66 นางพจนีย์ อินจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
photjanee.inc@uru.ac.th
67 นางสาวเนตรชนก รัตนสุภา โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
nueng_do_mon@hotmail.com
68 นางสาวณิชาภา ทองริบุรี โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
nuoua@hotmail.com
69 นางสาวสโรธร ศรีสุภกร สำนักกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
lay_joor2522@hotmail.com
70 นางฤดีมาศ แสวงสาย สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
nok.srru@gmail.com
71 นางสาวอารยา วงศ์หงษ์กุล กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Araya.Wonghongkul@gmail.com
72 นางสิทธิพร ปันหมื่น คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
่jeabmay@gmail.com
73 นายวิทยา มีกลิ่นหอม ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
meewit2504@gmail.com
74 นายจักรพันธ์ ก้อนมณี สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
jak_j3@hotmail.com
75 นางสาวพัชรินทร์ ธรรมสุวรรณ์ วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
phatcharin-cu-th@hotmail.com
76 นายก้องภพ รอดยูร วิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
monchai_103@hotmail.com
77 นางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
punjumpon@hotmail.com
78 นางจำเรียน ศรีคำทา คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
่ีjumrean.s@fitm.kmutnb.ac.th
79 นางธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา
tanida@buu.ac.th
80 นางสาวมหัทธนา คลังสมบัติ เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
mahatthanak@hotmail.com
81 นางสุดใจ คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
pan_kaw@hotmail.com
82 นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
jdhatsuwan@gmail.com
83 ว่าที่ร้อยตรีอนุวรรณ ทองหมู่ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
anuwan.t@tbs.tu.ac.th
84 นางวิลาวัณย์ ศิริโสม วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
am_wilawan@hotmail.com
85 นางสาวมาลัย สุวรรณผา สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
malai.s@ubru.ac.th
86 นางวลัยพร สิงห์คำฟู วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
walaiporn@camt.info
87 นายสงบสุข นาสวนสุวรรณ ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
sangobsook@hotmail.com
88 ดร. วัฒนา ทนงค์แผง คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
tawattana@hotmail.com
89 นายปรีชา อาการศ สำนักบริหารอาคารและสถานที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
preechakmutt
90 นางสาวกัลยาภรณ์ วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Kanlayaporn.52@gmail.com
91 นางอรทัย ราชอุ่น แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ort.namfar@gmail.com
92 นางสาวดวงจิตร์ ทองนาคะ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ืnoonathong55@gmail.com
93 นางรัชชดา จงภักดี คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
iceratchadaj.@gmail.com
94 นายอภิชน สมมิตร หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
apichon125@hotmail.com
95 นางสาวจารุณี อินต๊ะสอน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
jarunee01.ji@gmail.com
96 นายณัฐพร ปิงมูลทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
osplyy@gmail.com
97 นางสาวกุลยา อัมพะวะผะลิน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
k.kunlaya@gmail.com
98 นางสาวสุภัค โนกุล สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
maruko_0145@hotmail.com
99 นางอรุณศรี นิภานันท์ สำนักงานวิทยาเขต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
arun.sr@ku.th
100 นางสาวรุจิรา ริคารมย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
rujira.ri@nrru.ac.th
101 นายพจชนาถ พัทบุรี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
pojchanad.j@psu.ac.th
102 นายสาธิต เมธีจรรยาภรณ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
sathit.met@mcu.ac.th
103 นางสาววรางคณา ราชชำรอง คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
warangkana.ra@psu.ac.th
104 นางรัตนา ปานภู่ทอง ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
zeew_t@hotmail.com
105 นางยุพา ภาภิรมย์ เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
pyupa@kku.ac.th
106 นางวาสนา บุณยทัต สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
boonyatata@gmail.com
107 นายพิสิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
pisit.k@chula.ac.th
108 นายคทายุทธ์ คงมณี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
kathayut0681@gmail.com
109 นายนรุตม์ชัย ดิษโสภา นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
narudchai.d@psu.ac.th
110 นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
tsu_anamika@hotmail.com
111 นางสาวนงลักษณ์ หวลอาลัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
chem-info@nu.ac.th
112 นายไพโรจน์ แสนโสม เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Phairot.s@ubu.ac.th
113 นางประไพ เปรมปรีดิ์ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
prapaip@nu.ac.th
114 นายกรวิชญ์ ศรีสมบัติ งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
sombut.s@psu.ac.th
115 นายยรรยง สุทธิวรรณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ัyanyongs@nu.ac.th
116 นางมณีรัตน์ สำนักทะเบียนและประมวลผล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
yibyanon32@gmail.com
117 นางสาวกุลธิดา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี
kultihda_gift@hotmail.com
118 นางสาวเรวดี สุวรรณนพเก้า งานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
rewadee.suw@mahidol.ac.th
119 นายสันติ เส็นหมาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
sunti.s@psu.ac.th
120 นางอาภรณ์ ใจกล้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
aporn.j@rbru.ac.th
121 นางสาวจีรวรรณ หงษ์ทอง สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
่jeerawanhongthong@gmail.com
122 นายวุฒิภัทร สุขช่วย คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์
vuttiput_1987@hotmail.co.th
123 นางสาวนิศา อุบลทิพย์ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
nisau@g.swu.ac.th
124 นางสาวอมลรัศมิ์ จันทร์แก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
fai_cmu@hotmail.com
125 นางณัฐิดา กองเทียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Koi_Kang12@hotmail.com
126 นางสาวพัชนี สมพงษ์ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
phatchanee@kku.ac.th
127 นางเพ็ญศรี เลนุกูล พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
pensri.l@psu.ac.th
128 นางสาวณัฐหทัย สิทธิจรูญพงษ์ กองทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
nathathai.s@psu.ac.th
129 นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยสอน สำนักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
cpcylc@ku.ac.th
130 นายศักดิ์ชัยบดี ปิ่นศรีทอง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
sakchaibordee.s@psu.ac.th
131 นายธีระพงษ์ วงศ์บุญ วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
teerapong.w@ubu.ac.th
132 นางสาวทัศนัย สูงใหญ่ สถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
tadsnai9@gmil.com
133 นางส่งศรี ศรีพลเมือง คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
sonloa@kku.ac.th
134 นางพรเพ็ญ ชัยบุญเรือง ทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
p.chaiboonruang@hotmail.com
135 นางนงลักษณ์ อุเส็นดี กองทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
nonglak.u@psu.ac.th
136 นางจิตตรีพร คล้ายแท้ สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
jitteepornt@nu.ac.th
137 นางพรประภา เสวกวิหารี สำนักงานมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
pornprapa.s@chula.ac.th
138 นายนิติกร นิตยาชิต สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ืnitikorn.nit@gmail.com
139 นางสาววรีวรรณ เลิศศิริวรกุล ศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ณ กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
่jump-jp@hotmail.com
140 นางสาวปิ่นปินัทธ์ สะเมนรัมย์สุข ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
a-nuntaya_sa@hotmail.com
141 นายวรเศรษฐ สุวรรณิก วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
worasait.s@ku.th
142 นางสาวรจเรข แก้วพฤกษ์ มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
noowater@hotmail.com
143 นายอรรคเดช ผู้อยู่สุข ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
akadej.ph@gmail.com
144 นายนรเศรษฐ์ ทองคำ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
noraset.t@ubu.ac.th
145 นางวิลาวัณย์ อุ่นเรือน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
awilaw@kku.ac.th
146 นางสาวดวงพร สุธาสิโนบล สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
leK_de26@hotmail.com
147 นายเกษม ภูธรรมะ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
kasphu@kku.ac.th
148 นางสาวธัญลักษณ์ โกมัย วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
gthanyap@eng.psu.ac.th
149 นางสาวชญานันทน์ นาคสมพงษ์ แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
pronanon@medicine.psu.ac.th
150 นายวัธกร เจริญสิริสกุล คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
naysun2011@gmail.com
151 นางสาวมุทิตา หย่างถาวร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
mutita.y@cmu.ac.th
152 นางสาวกนกพร เทียมปาน อุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kptmamo@gmail.com
153 นายศิวกร กนทา วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่เชียงราย
eall.siwakorn@gmail.com
154 นายอิทธิฤทธิ์ มูลเมือง คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
moonmuang_it@hotmail.com
155 นายดิเรก คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
direk.oun@mahidol.ac.th
156 นางสาวเครือวัลย์ ทองเล่ม วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
kreuawan12@gmail.com
157 นายสัญทะยา เหระวัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร
suntaya1975@hotmail.com
158 นายศุภนันท์ ไกรตะนะ งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหิดล
supanan.kra@mahidol.ac.th
159 นายsurawut@kku.ac.th กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
surawut@kku.ac.th
160 นายยุทธนา. เสมอจิตร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
yuttana.sa@ssru.ac.th
161 นางสาวเปรมวดี โกมลตรี ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา/คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
kporprem@hotmail.com
162 นางสาวสุจิตรา ยีหวังเจริญ วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
kidanah@gmail.com
163 นางทัดศรี ชัยเมคา วิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
tassri.c@cmu.ac.th
164 นายกฤษ กำจร สำนักงานวิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
krit.k@car.chula.ac.th
165 ว่าที่ร้อยตรีดร.สมพจน์ หวลมานพ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
sompoth@g.swu.ac.th
166 นายกันต์ธีระ ลิ้มวิวรรธนากุล สถิติประยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
kantheera@as.nida.ac.th
167 นางสุคนธ์ บุญจันทร์ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ksukho@kku.ac.th
168 นางภานุชญา มณีวรรณ เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
phanutchaya@pharmacy.psu.ac.th
169 นางหทัยรัตน์ บุณยรัตพันธุ์ เงินทอง สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
bhatairat@kku.ac.th
170 นางสาวดวงธิดา ชูมาลี ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
duangthida.c@psu.ac.th
171 นางนิตยา แจ้งประจักษ์ กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี
Jaengprajak@gmail.com
172 นายธนากร โคธิเสน วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
thakho@kku.ac.th
173 นางสุภาพรรณ เอกอุฬารพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
supapane16@hotmail.com
174 นายเบนจมิน เปาะเลาะ เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
mrbenja.1993@gmail.com
175 นางปนิดา ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
panida.d@psu.ac.th
176 นางสาววิลาสินี สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
vilasinee.b@chula.ac.th
177 นายสมยศ สมรักษ์ หอผู้ป่วย 3จ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
somyso@kku.ac.th
178 นางสาววารินทร์ รามฤทธิ์ วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
warin.r@psu.ac.th
179 นางปิยธิดา เถลิงศรี กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
thisdrgamsai@gmail.com
180 นายรุ่งโรจน์ สุทธิสุข กองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ake_ake9@hotmail.com
181 นางอริสสา บัวเจริญ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
arissa_ba@hotmail.com
182 นางสาวอริยา พุ่มพวง คณะกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ariyap@g.swu.ac.th
183 นางสาวสุธิสา เต็มทับ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
tsutisa@medicine.psu.ac.th
184 นางสาวเตชินี เภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
thathapakdee@gmail.com
185 นางนงนภัส โฆษวิฑิตกุล ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
nkhosavithitkul@yahoo.com
186 นายจักรินทร์ ศิลารัตน์ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
chakkarin@kku.ac.th
187 นางสาวสุจิรา สุขวัฒน์ กลุ่มงานวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
namboodoo_nok@hotmail.com
188 นางสาวพิมพันธุ์ สายเพชร คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
pimphan.s@chula.ac.th
189 นายพลวัฒน์ จันทร์ผิว สหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
phonlawat@go.buu.ac.th
190 นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
santtasana.p@cmu.ac.th
191 ดร. วราภรณ์ รัศมีผะกาย สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
waraporn.ra@psu.ac.th
192 นางสาวนันทกาญจน์ บุญช่วย อุทยานพฤกษศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
bnantaka@mail.wu.ac.th
193 นางสาวสุพัศศินี บุตรธรรมฐณัฐ วิทยาลัยราชสุดา
มหาวิทยาลัยมหิดล
supatsinee.bud@mahidol.ac.th
194 นางสาวศิรินทิพย์ ชัยขันแก้ว กองบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
work_toylek@hotmail.co.th
195 นางสาวสโรชา สมัยชูเกียรติ์ สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Sstan2102@gmail.com
196 นางสาวศิวาพร หาญพิสิฐพงษ์ คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
hsivaporn@gmail.com
197 นางสาวรวีพร ศรีสำราญ ทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร
por_3521@hotmail.com
198 ดร. ฆนธรส ไชยสุต สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
khonta_1@hotmail.com
199 นางสาวกมลพร เซี่ยงว่อง คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
kettayas@hotmail.com
200 นางชนัญญา มีงาม คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
chananya.sa@psu.ac.th
201 ดร. ชัญญ์ชญา ธรรมาเวทย์ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
chanchaya.dham@mcu.ac.th
202 นายเอกรินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ton_ekkarin@hotmail.com
203 นางสาวกมลวรรณ อักษร อักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Kamolwan.a@chula.ac.th
204 นางสุนันทา คันทะสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
k_sununtha@hotmail.com
205 นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยพะเยา
Nattadanun@gmail.com
206 นางสิตา เทียนหวาน คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
sita.th@up.ac.th
207 นายฐิติ​วัจน์​ กิ่ง​แก้ว​เจริญ​รัตน์​ สำนัก​กิจการ​นักศึกษา​
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
hs4pya@hotmail.com​
208 นางฐานิดา พาราษฏร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
thanida.pa@bru.ac.th
209 นางมนัสชนก วรธงไชย เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์
oui4545@gmail.com
210 นางสาวนิภาพร จั่นแพ วิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา
missjangko@hotmail.com
211 นางธัญญารัตน์ ดอกลั่นทม กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี
thunyarut.doklanthom@gmail.com
212 นายไพรินทร์ เมืองสนาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
mpairi@kku.ac.th
213 นางสาวสาวิตรี วงษ์นุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
sawitree.won@psu.ac.th
214 นายขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
kachonsak@tsu.ac.th
215 นายสมชาย หลวงสนาม เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
somchail@g.swu.ac.th
216 นายทศพล​ ถาวร คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
tthodsapon.oley@gmail.com
217 นางสาวจิราภรณ์ แสนธิยะ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
saenthiya@gmail.com
218 นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
kiattisakp@g.swu.ac.th
219 นางสาวกุลฤดี โชติรัตน์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
Kulludee.cho@mahidol.ac.th
220 นายนาย ณัฐพล ไกรธรรม ภาคเคมี คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
nuttapol.kr@kmitl.ac.th
221 นางอาภรทิพย์ วิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Arporntip.S@chula.ac.th
222 นางปิยะธิดา ศานติสิริรัฐ สถบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
piysan@kku.ac.th
223 นางสาวนันท์นิชา ธาระเวช คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
tnanicha@hotmail.com
224 นายวุฒิไกร ป้อมมะรัง สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
wuthikri.p@msu.ac.th
225 นางสิริพร กองส่งเสริมคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์หันตรา
siriporn.r@rmutsb.ac.th
226 นายรัฐธีร์ ไชยสิริวิชญ์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
fgrapnj@ku.ac.th
227 นางสาวkittiya uraipan สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
kittiya.u@psu.ac.th
228 นางสาวสุนีย์ แวมะ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
sunee.w@yru.ac.th
229 นายเอนก สอหวัง คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
anek.working@gmail.com
230 นางประนอม แสงโชติ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
prasan1@kku.ac.th
231 นางสาวสิทธี สามกองงาม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
sittee.sam@mahidol.ac.th
232 นายชยภร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
plr_84@hotmail.com
233 นางสาวศิริอร วณิชโชตยานนท์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Siriorn.w@mail.rmutk.ac.th
234 นางสาวสวลี ดีประเสริฐ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
dee_kung@hotmail.com
235 นายศราวุฒิ สมวะถา สำนักงานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
tungpppp@gmail.com
236 นางสาวรุ่งทิวา แก้วมงคล คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
rungtivak@nu.ac.th
237 นางทับทิม วจนะพิศุทธิ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
tubtim.w@cmu.ac.th
238 นายไพศาล ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
pkhla@hotmail.com
239 นางสาวณศิริ เตชะเสน คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ืnasiri@cpird.in.th
240 นายพีรพงษ์ ตัวงาม คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
peerapong.tua@mahidol.edu
241 นางสาวเนาวรัตน์ ทองไทย สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
naowarat.t@psu.ac.th
242 นายLucow Lucow
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
lucoil2@mail-pop3.com
243 นายNovikovGT NovikovGT
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
novikov@mail-pop3.com
244 นายArtumK ArtumK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
kolivov@mail-pop3.com
245 นางสาวรัชนีวรรณ หมั่นแสวง คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
r.munsawaeng@gmail.com
246 นายชวลิต ประสิทธิ์ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
chawarith.pr@kmitl.ac.th
247 นายEusebioGnGt EusebioGnGt
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
eusebiogn214@mail-pop3.com
248 นางสาวหนึ่งหทัย อภิพัตฐ์กานต์ ทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
neunap@kku.ac.th
249 นางรฐา เทียมวรรณ นิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
darani.t@chula.ac.th
250 นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์ สหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
anuwatr@nu.ac.th
251 นางสาวศิริอร สำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา
pomme_ap@hotmail.com
252 นายชวนะ เรือนมูล ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chawana.rua@cmu.ac.th
253 นายภูวิศร์ ขันตี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คระวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
subin.k@chula.ac.th
254 นายพาทิศ คงโสมา งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม
lookdoad@gmail.com
255 นางสาวสุจิตรา พุ่มพึ่ง คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
suchitra@g.swu.ac.th
256 นางสาวอัจฉราวดี ชูยิ้มพานิช ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
cadchara@mail.wu.ac.th
257 นางสาวณัฐนันท์ ตันไล้ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
nuttanan_t@rmutt.ac.th
258 นายศุภจักร สุทธิ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
supajucks@nu.ac.th
259 นางสาวสิริมา เพ็ชรรัตน์ งานบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
sirima.pa@psu.ac.th
260 นายศราวุฒิ ด้วงเบ้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
daniel852_6@hotmail.com
261 นายเอกกันต์กฤต สุขช่วย สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์
ekkankrit1987@gmail.com
262 นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
chew_shield@hotmail.com
263 นางสาวชนิตรา อินทร์ศิริ งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
chanitra.insiri@gmail.com
264 นายธวัช รัตนพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
tawat.r@psu.ac.th
265 นายธฤษณุ เมธาวุฒิสกุล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
thidsanu.sae@gmail.com
266 นางสาวอุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
toubonr@kku.ac.th
267 นางสาวกรรณิการ์ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
kannika.k@fba.kmutnb.ac.th
268 นายเจตนา วีระกุล สาขาวิชาเภสัชเวชและพิษวิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
jetawe@kku.ac.th
269 ดร. ทิพวรรณ มีพึ่ง บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสเนทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
kmee01@gmail.com
270 นางสาวPENSINEE WIPATKRUT คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Pensinee.wip@mahidol.ac.th
271 นางสาวสุชีลา พุ่มอยู่ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
suchilap@nu.ac.th
272 นางโกลัญญา ตายะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา
kolanya.ta@up.ac.th
273 ผศ. ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
hongsuwan_p@silpakorn.edu
274 นายศักดิพัฒน์ สมวงค์ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
sakdipat1722@gmail.com
275 นางสาวอาทิตยา สิงหนาท แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
atittayafon@gmail.com
276 นางสาวสุปรานี กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
supranee.lim@mahidol.edu
277 นายCitessy Citessy
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Citessy@onemailtop.xyz
278 นางสาวจารุวรรณ เขตขัหนล้า คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
jaruwan.ke@up.ac.th
279 นางนางศริตา อัตถาชน แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
sarisr@kku.ac.th
280 นางสาวสุภารัตน์ ชัยมีแรง กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
suparat.c@nrru.ac.th
281 นางสาววรรณษา แสนลำ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
seankan.w@gmail.com
282 นางนางพรทิพย์ สินธวานุรักษ์ แพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
pornthip.si@chula.ac.th
283 นางสาวรัชนีกร แรงขิง กองการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่พิษณุโลก
rangking_r@hotmail.com
284 นายภาสกร ศิระพัฒนานนท์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
passakorn.sir@mahidol.edu
285 นาย소액결제 현금화!ENDVALUE! 소액결제현금화!ENDVALUE!
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
help@gwmetabitt.com
286 นางรตีภัทร รัตนบวรวัฒ แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
jantreej@nu.ac.th
287 นางภัค อัศเวศน์ หน่วยวางแผนและงบประมาณ คณะศึกษาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
phak.assavase@cmu.ac.th
288 นางสาวจุฬาลักษณ์ พรหมแสง ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
julaluck.ph@udru.ac.th
289 นางสาวพรเพ็ญ ก๋ำนารายณ์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
gpornpen@gmail.com
290 นางสาวทิพย์วัลย์ ศรีรพม สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
kung.rdi@gmail.com
291 นางสาวกิ่งปรางค์ นิรมลพิศาล วิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
kingprang.n@chula.ac.th
292 นายธีระยุทธ์ ประสมพงศ์ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
theerayuth.p@psu.ac.th
293 นายปฐมพงษ์ เมืองขาว นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
่job_patom@hotmail.com
294 นางสาวอนงค์ โถยะโล นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
anong813@gmail.com
295 นายศักดิ์ชัย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
sakchai.j@mail.rmutk.ac.th
296 นายชุลีพร ประทีป ณ ถลาง คณะวิเทศศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
chuleeporn.cp@gmail.com
297 นางสาวธนาธิป พุ่มจันทร์ สำนักทะเบียนและประมวลผล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
thanatip.pu@kmitl.ac.th
298 นายภาคภูมิ โทนหงสา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
pakpoom.t@ubu.ac.th
299 นายโกสินธุ์ ศิริรักษ์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
sikosin@mail.wu.ac.th
300 นางสาวพรพิมล ทองคำ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
chpp.chom@gmail.com
301 นายณฐิภาวัล ท่าทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ืnathipawan@gmail.com
302 นางสาววิธานี สนามแจ่ม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์หันตรา
withanee.s@rmutsb.ac.th
303 นางณัฐฐพัชร์ พิมพ์ใจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
pattamaporn.p@msu.ac.th
304 นางศิราวัลย์ อัศวเมฆิน กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
sirawan.cha@mahidol.edu
305 นายภาสินี แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
phaska@kku.ac.th
306 นางสาวอุรัชชา สุวพานิช คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
aum_aum23@hotmail.com
307 นางสาวเอมอร นาคะเกษียร ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
aimorn.na@kmitl.ac.th
308 นางWilairat Thaowandee แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
wilairut@kku.ac.th
309 นางสาวระวิวรรณ พุฒทอง สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
rawiwanput@gmail.com
310 นางวันฤดี รัตนพันธ์ สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
wanrudee.ird@gmail.com
311 นางประกายทิพย์ กิติคุณ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
prakaytipk@nu.ac.th
312 นางสาวนุชรีย์ ชมเชย วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
nucharee.ch@psu.ac.th
313 ดร. ศุภโชค มณีมัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
suppachock@pnru.ac.th
314 นางอริสรา งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
arispu@kku.ac.th
315 นายกิตติคุณ ทองกัญชร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล
kittikhun.tho@mahidol.ac.th
316 นางพรเพ็ญ สว่างตระกูล คณะนิติศาสตร์ มธ.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
penswang2511@gmail.com