ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายพัฒนาระบบงานกายภาพ

 เครือข่ายกายภาพ
 ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่าย

filedata/แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกายภาพ(1).doc
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 นายสุนทร เหรียญจื้อ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
soontorn.r@rmutp.ac.th
2 ดร. PatrickElida PatrickElida
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
iwdxwecfg@pechkin1.com
3 ศ. ดร. maximlldola maximlldola
มหาวิทยาลัยนครพนม
maxi.m.g.o.to.steine.r.will.i.ya.m.4.63.6.@gmail.com
4 ศ. เกียรติคุณ ดร. WartasOxina WartasOxina
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
valeriypiyankov@reg.pw
5 ศ. เกียรติคุณ ดร. nym144989flebno nym144989krya
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
fmvafgcd@emailler.ga
6 ดร. OscarWaP OscarWaP
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
romaalex5366@hotmail.com
7 ศ. เกียรติคุณ ดร. MichaelRog MichaelRog
มหาวิทยาลัยเนชั่น
yRU0hSPoUGCl@softdisc.site
8 นายเทวา หมื่นจันทร์ กองอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยพะเยา
teva.ma@up.ac.th
9 ดร. https://ok.me/6ikB1?H46CtwQPX7_Отка3аться_от_пuсeм registracуa www.ok.me/d4kB1#SX_Отka3аться_от_пuсем registracуa
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
sozutovgenka@gmail.com