ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ( ปขมท.) โดยย่อ ก่อกำเนิดขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นของผู้แทนข้าราชการ สาย ข-ค และลูกจ้างประจำ ในมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายสั้น ๆ ชัดเจน ตรงไปตรงมาในขณะนั้น ว่า“คิดและทำเพื่อเพื่อนข้าราชการและลูกจ้างฯ”

        ภูมิหลัง ก่อนที่จะก่อกำเนิดเป็น ปขมท. นั้น  สภาข้าราชการฯ และ    ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ ได้มีการรวมตัวและจัดประชุมในลักษณะการประชุมทางวิชาการ หรือประชุมสัมมนา ผู้บริหารระดับกลาง  จำนวน  3  ครั้ง ในช่วงปี พ.ศ. 2532 –2534   ดังนี้.-
  • ครั้งที่  1   วันที่   21        ตุลาคม     2532  ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ครั้งที่  2   วันที่  12-13    ตุลาคม     2533  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • ครั้งที่  3   วันที่  17-18    กันยายน   2534  ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
        ในการประชุมฯ ครั้งที่ 4  ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการปรึกษาหารือร่วมกัน จึงเป็นที่มาและก่อกำเนิดเป็น ปขมท. ในวันที่  27  มกราคม  2536 ได้มีประกาศใช้ ข้อบังคับที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยทั่วปะเทศ (ปขมท.) ว่าด้วย การบริหารงานของที่ประชุม พ.ศ. 2536 
 
        ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐจึงมีองค์กรอิสระรวมเป็น  3  องค์กร  คือ
 
        ทปอ.        – ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  ก่อตั้ง ปี พ.ศ.2515
 
        ปอมท.   - ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ก่อตั้ง ปี พ.ศ.2523
 
        ปขมท.    - ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  ก่อตั้งปี พ.ศ. 2536
 
        ต่อมา   ได้มีการเปลี่ยนชื่อองค์กร ปขมท. เป็น ที่ประชุมสภาข้าราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  เมื่อ ปี พ.ศ. 2545
 
        ปัจจุบัน   ใช้ชื่อองค์กร ปขมท. เป็น ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
 

 เจตจำนง ปขมท.

       ปขมท. เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และเผยแพร่ความรู้ วิทยาการใหม่ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

 ปรัชญา

ส่งเสริม สร้างสรรค์ ประสานสัมพันธ์ มุ่งมั่นพัฒนาอุดมศึกษาไทย

 วิสัยทัศน์

       ปขมท. เป็นศูนย์กลางสร้างสรรค์กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อร่วมเพิ่มพูนศักยภาพประชาคมมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

 พันธกิจ

       ปขมท. เป็นองค์กรตัวแทนประสานสัมพันธ์ ทุกสถาบันอุดมศึกษา ช่วยชี้แนะและแก้ไขปัญหา มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมวิวัฒนาการอุดมศึกษาไทย

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการระหว่างส่วนราชการ อันจะเป็นผลดีต่อการติดต่อการประสานงาน

      2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น อันจะเป็นแนวทางนำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน และบังเกิด ประสิทธิภาพในการทำงาน

      3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ แนวคิด และวิทยาการแผนใหม่ อันเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัย และการพัฒนาตนเอง

      4. เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติแก่บุคลากรสายสนับสนุน ด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม 

 

ดาวน์โหลด ระเบียบข้อบังคับ ปขมท.

ประกาศเพิ่มเติม หลักเกณฑ์การสมัครสมาชิก ปขมท.

หนังสือเชิญชวน และ ใบสมัครการเป็นสมาชิก ปขมท.

ดาวน์โหลด Powerpoint เป็นสมาชิก กบข.แล้วได้อะไร 3 กค.64

 

 

 

 

เพลง ปขมท.ทำนอง

เพลง ปขมท.เนื้อร้อง

 

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานประสานงานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 22
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000
มือถือ 0813287553