ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 เครือข่ายการเงินและพัสดุ
 ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่าย
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 นายสัมฤทธิ์ ฤทธิภักดี สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
samrit.r@psu.ac.th
2 นายรุ่งโรจน์ แซ่จุ้ง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
rungroad.s@psu.ac.th
3 นางสาวภิรฎาวดี ตาวงศ์ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
phiradawadee.t@chula.ac.th
4 นายพิพัฒน์ พิพิธพัฒนพงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
pipat.p@psu.ac.th
5 นางสาวมธุวัลย์ ศรีคง แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
mathuwan.sri@mahidol.edu
6 นายรวี ภูบุญมี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร
rawee.pu@rmuti.ac.th
7 นายพลภัทร วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ponlapat.mun@mahidol.ac.th
8 ว่าที่ร้อยตรีFreddySet FreddySet
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ma.r.vel.a.d.ndc808@nu.doma-nvm.ru
9 ศ. เกียรติคุณ ดร. JamesMop JamesMop
มหาวิทยาลัยศิลปากร
macieksabanski@wp.pl
10 นางสาวนารีญาร์ ประโพธิง ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
pnareeya@engr.tu.ac.th
11 ศ. Jaamask Jaamask
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
kiraseevitch@yandex.ru
12 ว่าที่ร้อยตรีWaygrini Waygrini
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
utimorka@yandex.com
13 นายประธาน สายคำ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
prathans@nu.ac.th
14 นางสาวSnu77Oxina Snu77Oxina
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
vipblondeescort@yandex.com
15 ดร. EddieBen EddieBen
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
saZWUHWcQ4lp@softdisc.site
16 นายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
sukonkan@psru.ac.th
17 นางสาวสุชาดา แดงอินทวัฒน์ งานเทคโนโลยีการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
suchada.da@kmitl.ac.th
18 นายนายชาคริต เทียนทอง งานเทคโนโลยีการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
chakrit.th@kmitl.ac.th