ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ

 เครือข่ายพัฒนางานบริหารและธุรการ
filedata/คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการชุดที่๑.pdf  
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
tom3327@hotmail.com
2 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
kittichai.ketjio@icloud.com
3 นางสาวพวงทอง ทองปาน ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
phuangthong.t@chula.ac.th
4 นางสาวกอบกุล ขำแจ้ง ทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
kobkul_ortho@yahoo.com
5 นางบชกร เงื้อมผา ทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
al_ng@hotmail.com
6 นางสาวรวิภา พรรณกมล ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Rawipha.p@chula.ac.th
7 นายมงคล กลั่นทรัพย์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
mongkonk@nu.ac.th
8 นางสาวพรรณศิธร สอนอิ่มสาตร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
pansitorn@yahoo.com
9 นางสาวสมพร พวงประทุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
spsompornp@Gmail.com
10 นางสาวเบญจพร ชาญพ่วง วิทยาลัยการฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ben_0958@hotmail.com
11 นางณัสนันทน์ เกตุกลม วิทยาลัยการฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
pramuk_roon@hotmail.com
12 นางลลิตา อิทธิสัทธากุล กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
lalitalove_itti@hotmail.com
13 นางสาวพัฒน์ศญา นฤชากร วิทยาลัยการฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
sulinjit90@hotmail.com
14 นางสิดาพัณณ์ สัมฤทธิ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
sudsom@kku.ac.th
15 นางสาวรุ่งนภา สมก๋าวิ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
rungnapa.som@mfu.ac.th
16 นางเทพินทร์ นาหนองตูม งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
TAPIA@kku.ac.th
17 นางสิริพร ป้อมจัตุรัส ศูนย์วิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
bsiriporn@hotmail.com
18 นางสาวอารีย์ รอดดำรงค์ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
arttareng@gmail.com
19 นางสาวยุรีวรรณ นนทวาสี วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ynontawasee@gmail.com
20 นางสาวพิกุล ภูจักหิน ศูนย์กีฬาสิรินธร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
pikulp@g.swu.ac.th
21 นางสาวกนิษฐา เอียดมาก ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ekanitth@wu.ac.th
22 นางสาวนิราวัลย์ ศรีทอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระ
ืืืnirawan910@gmail.com
23 นางสาวมลฤดี ธรรมรงค์ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
monludee.tha@mahidol.ac.th
24 นางธนภรณ์ ปานเดย์ งานการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี มอ.ปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
chanjira.p@psu.ac.th
25 นางสาวโสภิตา ยังเจ็ก กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
sopita_yon@nstru.ac.th
26 นางสาวศณัฐฌา พุทธชาติ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
sanatcha3@gmail.com
27 นายพงศ์ชยนต์ ธรรมสนอง คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
pongchayont@g.swu.ac.th
28 นางสาวนภัทชา เจตสิกทัต วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
napatcha@g.swu.ac.th
29 นางสาวดลชญา สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา
dolchaya@buu.ac.th
30 นางสาวกาญจนา ศิริใจ ส่วนการเงินและบัญชี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
kanjana.sir@mfu.ac.th
31 นางสาวสุรัดดา สายสิงห์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
suradsa@kku.ac.th
32 นายพระศักดิ์ดา สุวรรณทา ส่วนงานบริหาร กลุ่มงานบริหาร สำนักงานวิทยาเขตแพร่ วิทยาเขตแพร่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
sakda-191@hotmail.com
33 นางพนิดา สกุณา วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
panidaekwannang@gmail.com
34 นางพิกุล วิรักษา คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
wpikul@kku.ac.th
35 นางสาวจีระวัฒน์ หาญเวช เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
hjeera@kku.ac.th
36 นางอัมพร คำอินทร์ เภสัชศษสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
kampor@kku.ac.th
37 นายพงศกร คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
pongsakornb@nu.ac.th
38 นางตวงรัตน์ พูนปริญญา คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
turpoo@kku.ac.th
39 นางสาวสิริรักษ์ วรรธนะพินทุ กองงานผู้บริหาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
sv1441@gmail.com
40 นางเลขา แก้วสด เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
lakha.k@psu.ac.th
41 นางสาววนิตดา ชื่นฤทัย กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
c.nong25@gmail.com
42 นายอุดม ตะหน่อง คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
tanong_u@silpakorn.edu
43 นางสาวอุบลวรรณ บุญบำรุง วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
gift.dspace2@gmail.com
44 นางสาวกมลทิพย์ ปฐมกนก วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
phathomkanok_k@su.ac.th
45 นางสาววันเพ็ญ ถาวรโชติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา
phen18@hotmail.com
46 นายฉัตรชัย โอฬาลึก คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
chatchaio@go.buu.ac.th
47 นางสาวสุรีรัตน์ เครือสุวรรณ ทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
sureerat_cu@windoeslive.com
48 นางสาวธัญญลักษณ์ คำวชิรพิทักษ์ ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ngamlak_150208@hotmail.com
49 นางวัชราภรณ์ เขียวสด คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
kwashr@kku.ac.th
50 นางสาวสุดารัตน์ สิทธิ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
academic_tmc@rmutt.ac.th
51 นางสาวอุฬารสม​ บัวมณี คณะทันตแพทยศาสตร์​
มหาวิทยาลัยมหิดล
mint1904@gmail.com
52 นางสาวสายชล ธารโสธร สำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา
Saychon@buu.ac.th
53 ดร. นิภาพร อางควนิช คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
niamp8@gmail.com
54 ผศ. ดร. GlennaChelp GlennaChelp
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
fpuri@renovation-manhattan.com
55 นายวิโรจน์ หุ่นเจริญ ศูนย์กฎหมายและนิติการ สำนักงานมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
wirojn.h@chula.ac.th
56 นางศิริวรรณ กาหลง วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
siriwandakalong@gmail.com
57 นางสาววิจิตรา ประยงค์ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
wijitra.k@chula.ac.th
58 นางสาววชิราวรรณ พรพิมลเทพ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
pamboss48@hotmail.com
59 ผศ. Calvincok Calvincok
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
plorkin@mailsenti.com
60 นางสาวHowardcek Howardcek
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
stepnalriaberno@mail.com
61 นางสาวจิตรลดา ฦๅชา สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
jitrada.l@ku.ac.th
62 นางสาวนางสาวสุภาภรณ์ แทนคลิ้ง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
supaporn@pkru.ac.th
63 นางสาวศตพร ธรรมเขตต์ ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
sataporn.t@cmu.ac.th
64 นางสาวรติมากานต์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ratimakant.h@rmutp.ac.th
65 นายจักรกฤษณ์ พางาม สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
chakrakrishna.bha@mahidol.ac.th
66 นางสิรวัศยา ชำนาญยา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
sirawatsaya.cha@crru.ac.th
67 นางสาวอัจฉริยา บุญเนตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ SIIE
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
atchariya.bo@kmitl.ac.th
68 นางสาวรสสุคนธ์ เกษามูล คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
rossukonk@nu.ac.th
69 นางสาวจิราพร คุณาปกรณ์ สหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
jirapornkuna@nu.ac.th
70 ดร. KennethElisy KennethElisy
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
tanossh@yandex.com
71 ผศ. ดร. satelkagashkin+2193w3@mail.ru
72 ดร. datafastproxiespx01 datafastproxiespx01
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์
datafastpx@gmail.com
73 นางนฤมน ดิฐวิรุฬห์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
monnaka09@hotmail.com
74 นางสาวชรินรัตน์ บุญมาก งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
qakpru64@gmail.com
75 นางสาวจีราพร เชื้อแก้ว สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Jeeraporn.j@chula.ac.th
76 นางสาวสายชล เต็มพร้อม คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
saichol.t@ku.th
77 นางศิรภัสสร กันถาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
kantad2499@ gmail.com
78 นางสรัญญา อาษาไชย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
sarunya_56@hotmail.com
79 นางสาวชนิดา พุ่มชื่น ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
fforcnd@ku.ac.th
80 นางสาวเสาวณีย์ วิมุกตายน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
saowanee24695@gmail.com
81 นายธัช ขันธประสิทธิ์ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
touchk@go.buu.ac.th
82 นายเลิศยศ เผื่ออำนาจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
lertyot.p@yru.ac.th
83 ดร. Mfjejdjw uUHHUUJdiwjdiwj твагРГРГРГашоаувауга jhduwifjefheufheuh eufhudfjhuhоарвоаруауаруг аРГРПРОРПРПРПавоыорр dhfhsdhsdhudhsfuHGHGH fhdhhhffh counci Mfjejdjw uUHHUUJdiwjdiwj твагРГРГРГашоаувауга jhduwifjefheufheuh eufhudfjhuhоарвоаруауаруг аРГРПРОРПРПРПавоыорр dhfhsdhsdhudhsfuHGHGH fhdhhhffh #hostn
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
yasen.krasen.13+94947@mail.ru
84 นางกาญจนี ฟูเทพ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
karnjanee.foo@crru.ac.th
85 นางจันธิมา คำพวง วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
jantiman@nu.ac.th
86 นางนางสมใจ เกตุแก้ว สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
s.saychoo@gmail.com
87 นางศุนิสา เจะแวมาแจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
sunisa.c@yru.ac.th