ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายพัฒนาระบบงานนโยบายและแผน

 เครือข่ายงานนโยบายและแผน
 ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่าย
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 นางสาวชญาภา อาจสามารถ วิทยาลัยการฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
artsamart27@hotmail.com
2 นายภาสกร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
pasakorn.boo@mahidol.ac.th
3 นางอัควรรณี กันฉาย รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Akawannee.k@gmail.com
4 นางสาวพัชรินทร์ ฉิมพลี พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
tai_chimplee@hotmail.com
5 นางสาวอุบลรัตน หยาใส่ สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ubonrat.yasai@hotmail.co.th
6 นายปฏิญญา วรรณโสภา สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยนเรศวร
patinyaw@nu.ac.th
7 นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
npiyaluk@tsu.ac.th
8 นางสาวชาลิสา วงค์สายะ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
chalisa.wo@psu.ac.th
9 นางภัทร​ภรณ์​ ผลดี คณะวิทยา​ศาสตร์​
มหาวิทยาลัยพะเยา
phatarapornk.kp@up.ac.th​
10 นางกิตญา ศรีทองคำ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
psdkys@ku.ac.th
11 นางสังวาล ผ่องสะอาด คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
waewwana@gmail.com
12 นางอินทนิล จินดากาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
inthaninj@hotmail.com
13 นางสาวสุกัญญา กล้าขยัน สถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
archsyk@ku.ac.th
14 นางเยาวภา ราชคำ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร
yaowapa.pn@rmuti.ac.th
15 นางShannondwelf Shannondwelf
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
williebruip@softdisc.site
16 นางสาวกมลวรรณ ไหลงาม วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
lkamolwan@gmail.com
17 รศ. ดร. WarsawOxina WarsawOxina
มหาวิทยาลัยทักษิณ
dosugasia@yandex.com
18 รศ. ดร. Nathanmic Nathanmic
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
menhos7@rambler.ru
19 รศ. ดร. Willkip Willkip
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
info@bc-garag.ru
20 นายคารมย์ เรืองไชย สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
karom.ru@ksu.ac.th
21 นายอภิชาติ สิงห์ชัย สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
apichart_16@hotmail.com
22 ศ. ดร. Mefijwdihwdjwsjdhwjqsqodkwfk fjebfhjhdjwshfewifejqwwqfewjfewhgewu kfwejfwefhewgeuwh:jfefehfejfjehfie//NJjdshdjwfhwu оаипруафравгпшцурафцоварквшпругвыо Mefijwdihwdjwsjdhwjqsqodkwfk fjebfhjhdjwshfewifejqwwqfewjfewhgewu kfwejfwefhewgeuwh:jfefehfejfjehfie//NJjdshdjwfhwu оаипруафравгпшцурафцоварквшпругвыо
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
a.lbe.rthans.h.in4.9@gmail.com
23 นางสาวภัครัศ ยุทธวราชัย สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
pakarat.yut@gmail.com
24 นายณัฏฐ์ ดำรงพันธ์ กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
pepe_6n@hotmail.com
25 นางนันทนา แก้วภา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
nuntana6694@gmail.com
26 นางวิรัตน์ พรมหา งานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
kvirat@kku.ac.th
27 นางกาญจนา สมหวัง คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
kafayen6295.ks@gmail.com
28 นางสาวมนัสนันท์ ศรีลิมปนนท์ ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
manatsanan.edu.cmu@gmail.com