1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ถ.พญาไท เขตุปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

4. มหาวิทยาลัยทักษิณ

    เลขที่ 140 หมู่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

6. มหาวิทยาลัยนเรศวร

    ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

7. มหาวิทยาลัยมหิดล

     เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

9.  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

     ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      เลขที่ 269/2 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

11. มหาวิทยาลัยบูรพา

      เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

12. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

       ถ.รามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

13. มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตพระราชวัง สนามจันทร์

       อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

14. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

      เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110

15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

      ต.คอหงส์ อ.หาญใหญ่ จ.สงขลา 90110

16. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

      ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

17. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

      เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

18. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

       กม.ที่ 10-11 ถ.สถลมารค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

19. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

      ถ.สุขาภิบาล 2 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

20. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

      ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

      1236 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

      1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

23. มหาวิทยาลัยสุรนารี

      111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

24. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

      49 ถ.ระแงะมรรคา อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

25. มหาวิทยาลัยนครพนม

      330 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 

26. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

27. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

      ต.ไืทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

28. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

      248 วัดบวรนิเวศวิหาร ถ.พระเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

29. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

     วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

30. มหาวิทยาลัยพะเยา

      19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

31. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

      272 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

32. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

     60 หมู่ 3 ถ.สายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

33. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

     96 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

34. มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

    422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 

35. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

   ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000