ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายการเงินและพัสดุ

 เครือข่ายการเงินและพัสดุ
 ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่าย
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 นางสาวพวงทอง ทองปาน ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
phuangthong.t@chula.ac.th
2 นางณัสนันทน์ เกตุกลม วิทยาลัยการฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
pramuk_roon@hotmail.com
3 นางเทพินทร์ นาหนองตูม งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
TAPIA@kku.ac.th
4 นางสาวมลฤดี ธรรมรงค์ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
monludee.tha@mahidol.ac.th
5 นางธนภรณ์ ปานเดย์ งานการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี มอ.ปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
chanjira.p@psu.ac.th
6 รศ. Cheesterinset Cheesterinset
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)
rgevtyjhnbii@mailbosi.com
7 ศ. ดร. Besterinset Besterinset
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
bester@mail4coin.com
8 ศ. เกียรติคุณ CosterMa CosterMa
วิทยาลัยชุมชนตาก
coster@mail4coin.com
9 รศ. ดร. Scosparie Scosparie
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
scoromo@shopbestmedrxed.com
10 ผศ. ดร. Quick Loan Loans For Bad Credit
มหาวิทยาลัยเกริก
stanhigashi@mailllc.top
11 รศ. Guestcywox Guestcywox
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
samburton202@aol.co.uk
12 ดร. LesZery LesZery
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
lesEndurf@wmail.host
13 นายพงศกร คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
pongsakornb@nu.ac.th