ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์

 เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์
 ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่าย
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 นางปัญจภา สมันจิตร กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
punjapa_1914@hotmail.com
2 นางรณริน ผลนิโครธ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
pr.thepsatri@hotmail.com
3 ดร. จอย ทองกล่อมสี สำนักงานมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
joychula@gmail.com
4 นางสาวสิดารัศมิ์ จันทร์แฉล้ม สำนักงานอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
khwandee2010@hotmail.com
5 นางนุชจรี คำโชติรส งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
jibjib070@gmail.com
6 นางสาวBosterMa BosterMa
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
boster@mail4coin.com
7 ผศ. ดร. Prosterkef Prosterkef
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี
prosster@mail4coin.com
8 ศ. ดร. Mosterkef Mosterkef
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
mosster@mail4coin.com
9 ศ. เกียรติคุณ ดร. Dennisawaib Dennisawaib
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
qkbpqngx263@gmail.com