ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายงานบริหารและธุรการ

 เครือข่ายงานบริหารและธุรการ
filedata/คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการชุดที่๑.pdf  
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
tom3327@hotmail.com
2 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
kittichai.ketjio@icloud.com
3 นางสาวกอบกุล ขำแจ้ง ทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
kobkul_ortho@yahoo.com
4 นางบชกร เงื้อมผา ทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
al_ng@hotmail.com
5 นางสาวรวิภา พรรณกมล ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Rawipha.p@chula.ac.th
6 นายมงคล กลั่นทรัพย์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
mongkonk@nu.ac.th
7 นางสาวพรรณศิธร สอนอิ่มสาตร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
pansitorn@yahoo.com
8 นางสาวสมพร พวงประทุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
spsompornp@Gmail.com
9 นางสาวเบญจพร ชาญพ่วง วิทยาลัยการฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ben_0958@hotmail.com
10 นางลลิตา อิทธิสัทธากุล กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
lalitalove_itti@hotmail.com
11 นางสาวพัฒน์ศญา นฤชากร วิทยาลัยการฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
sulinjit90@hotmail.com
12 นางสิดาพัณณ์ สัมฤทธิ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
sudsom@kku.ac.th
13 นางรณริน ผลนิโครธ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
pr.thepsatri@hotmail.com
14 นางสาวรุ่งนภา สมก๋าวิ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
rungnapa.som@mfu.ac.th
15 นางสิริพร ป้อมจัตุรัส ศูนย์วิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
bsiriporn@hotmail.com
16 นางสาวอารีย์ รอดดำรงค์ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
arttareng@gmail.com
17 นางสาวยุรีวรรณ นนทวาสี วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ynontawasee@gmail.com
18 ศ. เกียรติคุณ nprpznqueed ntmxqzqueed
วิทยาลัยชุมชนน่าน
unqhzmptfg@mailstome.today
19 ศ. เกียรติคุณ ดร. engladnut engladnut
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี
maratorinko@yandex.ru
20 นางสาวพิกุล ภูจักหิน ศูนย์กีฬาสิรินธร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
pikulp@g.swu.ac.th
21 นางสาวกนิษฐา เอียดมาก ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ekanitth@wu.ac.th
22 นางสาวนิราวัลย์ ศรีทอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระ
ืืืnirawan910@gmail.com
23 นางสาวโสภิตา ยังเจ็ก กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
sopita_yon@nstru.ac.th
24 นางสาวศณัฐฌา พุทธชาติ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
sanatcha3@gmail.com
25 นายพงศ์ชยนต์ ธรรมสนอง คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
pongchayont@g.swu.ac.th
26 นางสาวนภัทชา เจตสิกทัต วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
napatcha@g.swu.ac.th
27 นางสาวดลชญา สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา
dolchaya@buu.ac.th
28 นางสาวดลชญา สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา
dolchaya@buu.ac.th
29 นางสาวดลชญา สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา
dolchaya@buu.ac.th
30 นางสาวกาญจนา ศิริใจ ส่วนการเงินและบัญชี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
kanjana.sir@mfu.ac.th
31 นางสาวASkydayimmib ASkydayimmib
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
ajeiliezan@fastmailforyou.net
32 นายพระศักดิ์ดา สุวรรณทา ส่วนงานบริหาร กลุ่มงานบริหาร สำนักงานวิทยาเขตแพร่ วิทยาเขตแพร่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
sakda-191@hotmail.com
33 นางสาวThapoergo Thapoergo
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
thaAnarge@bestmedrxfor.com
34 นางพนิดา สกุณา วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
panidaekwannang@gmail.com
35 รศ. kamagra 100mg tablets for sale in use kamagra oral jelly available in india
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
loothehemo@kamagradxt.com
36 นางพิกุล วิรักษา คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
wpikul@kku.ac.th
37 นางสาวจีระวัฒน์ หาญเวช เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
hjeera@kku.ac.th
38 นางอัมพร คำอินทร์ เภสัชศษสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
kampor@kku.ac.th