ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายวิจัยสายสนับสนุน

 บริหารเครือข่ายวิจัยสายสนับสนุน
ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่ายวิจัยสายสนับสนุน
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
tom3327@hotmail.com
2 รศ. ดร. ประสาท เนืองเฉลิม คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
prasart.n@msu.ac.th
3 นางสาวปานวาส ประสาทศิลป์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี
gaw_gaw_pn@hotmail.com
4 นางวรรณา แก้วแกมเกษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ssdlru@hotmail.co.th
5 นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
jdhatsuwan@gmail.com
6 นางวิรัตน์ จันทร์ตรี เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
phwirach@gmail.com
7 นางณัฏฐนันท์ ศรีวรพจน์ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
nattanan@rmutl.ac.th
8 นายพิพัฒน์ ยอดวีระพงศ์ มรภ.กพ.มส
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
pm_qa@hotmail.com
9 นายวิโรจน์ ยิ้มขลิบ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
wirote.y@rmutp.ac.th
10 นางอนงค์ศรีงอสอน คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
anongo@kku.ac.th
11 นางสาวพัฒนา บุญอ่ำ สำนักทะเบียนและประมวลผล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
maw.maree.23@gmail.com
12 นายสุดที่รัก ชูเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
soodteeruk@yahoo.com
13 นางสาวรัตนา เตียงทิพย์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
rattana-nou@hotmail.com
14 นางชาโลมา กองสวัสดิ์ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ppattama11@hotmail.com
15 นางสาวชรินทร ไชยมาเสรีกุล ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
noi-wre@hotmail.com
16 นางสาวธิดารัตน์ วงษ์พันธุ์ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
tidarat@g.swu.ac.th
17 นายตฤณ หงษ์ใส เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
mr.trinhongsai@gmail.com
18 นางเปรมิกา คงปาน คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
preamika.n@gmail.com
19 นางหทัยกาญจน์ ทองหอม โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
kuou111@hotmail.com
20 นางธัญวรัตม์ โสภาวัง วิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Thanwaratpu@gmail.com
21 นางสาวกาญจนา โมธินา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
pure12121@gmail.com
22 นางหทัยทรรศ เสมชูโชติ กองวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kaanii_chan@hotmail.com
23 นางวิภาดา บุญส่งแท้ เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
suteenans@gmail.com
24 นายชาญณรงค์ คงทน สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
kchannarong2532@gmail.com
25 นางปัญจภา สมันจิตร กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
punjapa_1914@hotmail.com
26 นางรณริน ผลนิโครธ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
pr.thepsatri@hotmail.com
27 นางสาวอังสนา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
jorjear.ring@gmail.com
28 นางเอื้ออารีย์ ปานพิมพ์ใหญ่ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
auearee.p@msu.ac.th
29 นายประเทือง โมราราย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
prathungm@msn.com
30 นายธนวัฒน์ ทองแก้ว กองคลังและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยบูรพา
tanawat_thongkaew@hotmail.com
31 นางฐากูร ชูจร สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
thakoon9@hotmail.com
32 นางสนมนต์ธญา คงพรม วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
psdsykp@ku.ac.th
33 นางสาวPhilipnup Philipnup
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
jackyapril@gmail.com
34 นายพิบูรณ์ เหง้าณี คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
pibong@kku.ac.th
35 นางสาวพัชรินทร์ ฉิมพลี พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
tai_chimplee@hotmail.com
36 นายสมชาย วงศ์รัตนรักษ์ วิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
wsomchai@chula.ac.th
37 นางสาวสิดารัศมิ์ จันทร์แฉล้ม สำนักงานอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
khwandee2010@hotmail.com
38 นายอิทธิพร ขำประเสริฐ งานแผน ฝ่ายบริหารทั่วไป
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
aunt.itthiporn@gmail.com
39 นางฑึตึฐา เค้าปัญญา สำนักงานอธิการบดี สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
kkanja@kku.ac.th
40 ดร. เปรมฤดี นุ่นสังข์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
apremrud@g-mail.wu.ac.th
41 นางรัมภาพรรณ ประมวลทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
pramphapan@gmail.com
42 นางสาวนภาพร กองเงิน หน่วยกิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
joopjip128@gmail.com
43 นางจินดา ชัยปัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
jchaipunt@gmail.com
44 นางสาวโศภิต พุ่มพวง วิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Sopitp@hotmail.com
45 นางสาวธิภาภรณ์ เงินเย็น วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
thipaporn.ng@up.ac.th
46 นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
antmodja@gmail.com
47 ว่าที่ร้อยตรีสถาพร มะโนวัง วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
manowang_0432@hotmail.com
48 นางชนิดา พันธะ สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น
chanida_pun@hotmail.com
49 นางสาวสุนทรี สุขเกษม วิทยาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Suntaree.suk@kmutt.ac.th
50 นางสาวลัคนามณี บังเกิดสุข สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
kam.lu1415@hotmail.com
51 นางสาววิภาวี พันธ์ทอง สาขาการตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
wipawee.puntong@gmail.com
52 นางเกศกนก ศรีวิทะ ภาควิชาวิสัญญี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
katekatekanog@gmail.com
53 นายพิเชษฐ์ เทพสุวรรณ์ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
phichettt@gmail.com
54 นางสาวสายฝน วงค์สุวรรณ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
k_raining@hotmail.com
55 นางสาวณัชชา ขาวประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
natcha.k@chula.ac.th
56 นางลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
dladdawa@wu.ac.th
57 นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
chaloemphan2534@gmail.com
58 นางฤดีมาศ แสวงสาย สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
nok.srru@gmail.com
59 นางสาวอารยา วงศ์หงษ์กุล กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Araya.Wonghongkul@gmail.com
60 นางสาวอารยา วงศ์หงษ์กุล กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Araya.Wonghongkul@gmail.com
61 นางสาวสุนทรี สุขเกษม วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
suntaree.suk@kmutt.ac.th
62 นายจักรพันธ์ ก้อนมณี สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
jak_j3@hotmail.com
63 นางจำเรียน ศรีคำทา คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
่ีjumrean.s@fitm.kmutnb.ac.th
64 นางธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา
tanida@buu.ac.th
65 นางสุดใจ คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
pan_kaw@hotmail.com
66 นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
jdhatsuwan@gmail.com
67 นางวลัยพร สิงห์คำฟู วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
walaiporn@camt.info
68 นายปรีชา อาการศ สำนักบริหารอาคารและสถานที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
preechakmutt
69 นางอรทัย ราชอุ่น แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ort.namfar@gmail.com
70 นางสาวดวงจิตร์ ทองนาคะ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ืnoonathong55@gmail.com
71 นางสาวจารุณี คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
่jarunee01.ji@gmail.com
72 นางสาวจารุณี อินต๊ะสอน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
jarunee01.ji@gmail.com
73 นางสาวสุภัค โนกุล สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
maruko_0145@hotmail.com
74 นางอรุณศรี นิภานันท์ สำนักงานวิทยาเขต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
arun.sr@ku.th
75 นางสาววรางคณา ราชชำรอง คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
warangkana.ra@psu.ac.th
76 นางสาววรางคณา ราชชำรอง คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
warangkana.ra@psu.ac.th
77 นางสาววรางคณา ราชชำรอง คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
warangkana.ra@psu.ac.th
78 นางสาววรางคณา ราชชำรอง คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
warangkana.ra@psu.ac.th
79 นางสาววรางคณา ราชชำรอง คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
warangkana.ra@psu.ac.th
80 นางสาววรางคณา ราชชำรอง คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
warangkana.ra@psu.ac.th
81 นางสาววรางคณา ราชชำรอง คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
warangkana.ra@psu.ac.th
82 นายคทายุทธ์ คงมณี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
kathayut0681@gmail.com
83 นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
tsu_anamika@hotmail.com
84 นายไพโรจน์ แสนโสม เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Phairot.s@ubu.ac.th