ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายงานนโยบายและแผน

 เครือข่ายงานนโยบายและแผน
 ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่าย
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 นางสาวชญาภา อาจสามารถ วิทยาลัยการฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
artsamart27@hotmail.com
2 นายภาสกร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
pasakorn.boo@mahidol.ac.th
3 นางอัควรรณี กันฉาย รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Akawannee.k@gmail.com
4 นางสาวพัชรินทร์ ฉิมพลี พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
tai_chimplee@hotmail.com
5 นางสาวอุบลรัตน หยาใส่ สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ubonrat.yasai@hotmail.co.th
6 ศ. เกียรติคุณ ดร. Bad Credit Online Payday Loans
วิทยาลัยชุมชนกรุงเทพมหานคร
tommyjsvensson@pochtar.top
7 ศ. Speedy Cash Direct Lenders
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
costa58@regiopost.top
8 นางLoan Payday Loan Online
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
tocolgates@regiopost.trade
9 ผศ. KozaimbaF KozaimbaF
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
andry.zaims@mailert.ru
10 ศ. เกียรติคุณ karinex karinex
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
karachonko@yandex.ru
11 ศ. เกียรติคุณ ดร. yevntevvin xwtuchrplg
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
stiphenmellisa2018@outlook.com
12 นายปฏิญญา วรรณโสภา สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยนเรศวร
patinyaw@nu.ac.th
13 ผศ. JessieGoW JessieGoW
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
abtuxvatt@mail.ru
14 นางAraceliFes AraceliFes
วิทยาลัยนครราชสีมา
olesbelkna@mail.ru
15 นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
npiyaluk@tsu.ac.th
16 ผศ. ดร. Carpetxaz Carpetoao
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
sandra.bello@live.com.mx
17 ศ. เกียรติคุณ ดร. Markbug Markbug
มหาวิทยาลัยธนบุรี
okaziv12@yandex.com