ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายกายภาพ

 เครือข่ายกายภาพ
 ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่าย

filedata/แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกายภาพ(1).doc
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 นางรณริน ผลนิโครธ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
pr.thepsatri@hotmail.com
2 ศ. เกียรติคุณ SwimmerPaugh SwimmerPaugh
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
contec@1.aaple.ru