ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

 เครือข่ายงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่าย
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 รศ. ดร. ประสาท เนืองเฉลิม คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
prasart.n@msu.ac.th
2 นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
mazahiro88@gmail.com
3 นางพัชริยา ศรีสด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
Phatchariya1663@gmail.com
4 นางสาวดารณี สลามเต๊ะ ศิลปศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
dsalamteh@gmail.com
5 นางสาวสุนิสา เพ็ชรพูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
sunisa_peth@hotmail.com
6 นางสาวธิภาภรณ์ เงินเย็น วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
thipaporn.ng@up.ac.th
7 ว่าที่ร้อยตรีสถาพร มะโนวัง วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
manowang_0432@hotmail.com
8 นางสาวตวงพร รุ่งเรืองศรี วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา
toungporn@buu.ac.th
9 นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร ฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
sutassanee_tim@hotmail.com
10 ผศ. ดร. พรพรรณ วีระปรียากูร สำนักวิจัยและพัฒนาการทางทหาร (สวพ.ทบ.)
dr_namfon@yahoo.com
11 ศ. Quick Loan Pay Day Loan
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
terry@regiopost.top
12 ผศ. lkmdnwnut lkmdnwnut
มหาวิทยาลัยพายัพ
mashakorochenko@yandex.ru