ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

 เครือข่ายงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่าย
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 รศ. ดร. ประสาท เนืองเฉลิม คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
prasart.n@msu.ac.th
2 นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
mazahiro88@gmail.com
3 นางรณริน ผลนิโครธ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
pr.thepsatri@hotmail.com
4 นางพัชริยา ศรีสด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
Phatchariya1663@gmail.com
5 นางพัชริยา ศรีสด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
Phatchariya1663@gmail.com
6 นางสาวดารณี สลามเต๊ะ ศิลปศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
dsalamteh@gmail.com
7 นางสาวสุนิสา เพ็ชรพูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
sunisa_peth@hotmail.com
8 นางสาวธิภาภรณ์ เงินเย็น วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
thipaporn.ng@up.ac.th
9 ว่าที่ร้อยตรีสถาพร มะโนวัง วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
manowang_0432@hotmail.com
10 นางสาวตวงพร รุ่งเรืองศรี วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา
toungporn@buu.ac.th
11 นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร ฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
sutassanee_tim@hotmail.com
12 รศ. ดร. Guestcywox Guestcywox
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
samburton202@aol.co.uk
13 ผศ. ดร. พรพรรณ วีระปรียากูร สำนักวิจัยและพัฒนาการทางทหาร (สวพ.ทบ.)
dr_namfon@yahoo.com
14 ศ. เกียรติคุณ Thomaspex Thomaspex
วิทยาลัยดุสิตธานี
elfiebarnett@yahoo.com
15 ดร. TimothyVext TimothyVext
มหาวิทยาลัยชินวัตร
Rodociggidgili@gmail.com
16 ดร. Premium Assignments Assignment Helpers
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
cham1958@evropost.top
17 นางสาวMarvinbom Marvinbom
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
laavsogzek@gmail.com