ลำดับ วันที่ รายการประชุมวิชาการการวิจัย ระดับชาติ
1 30 มี.ค. 2565 การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14
2 09 ส.ค. 2564 โครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 “โมก
3 06 ส.ค. 2563 การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 "ธรรมร
4 20 มิ.ย. 2562 การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11
5 11 เม.ย. 2558 หัวข้อการประชุมวิชาการการวิจัยระดับชาติ 4
6 20 มี.ค. 2558 หัวข้อการประชุมวิชาการการวิจัยระดับชาติ 3
7 20 ก.พ. 2558 หัวข้อการประชุมวิชาการการวิจัยระดับชาติ 2
8 29 ม.ค. 2558 หัวข้อการประชุมวิชาการการวิจัยระดับชาติ 1