โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 10

วันที่ : 5 เม.ย. 2567

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 10
ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2567
ณ ห้อง 601 combine 602 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน ปขมท.
และ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์