รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 

ค้นหาวารสาร

ค้นหาผู้แต่ง

ค้นหาตามหน่วยงาน / มหาวิทยาลัย

ระบบวารสาร

สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

วารสาร ฉบับที่ 1  ประจำเดือน มกราคม-เมษายน ปี 2567


การศึกษาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการให้บริการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้แต่ง: ณัฐภัค อิ่มเอิบ
Download: 11 ครั้ง

Download
การพัฒนาระบบรายการเอกสารประกอบการสอนและสื่อการเรียนรู้ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้แต่ง: ณัฐภัค อิ่มเอิบ
Download: 9 ครั้ง

Download
การทดสอบยอมรับระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งานออนไลน์ ในภาวะการระบาดของโรคโควิด 19
ผู้แต่ง: ณัฐภัค อิ่มเอิบ
Download: 8 ครั้ง

Download
การศึกษาความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก ในการเลือกใช้บริการจากห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ผู้แต่ง: ณัฐภัค อิ่มเอิบ
Download: 9 ครั้ง

Download
การพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้แต่ง: ณัฐภัค อิ่มเอิบ
Download: 17 ครั้ง

Download
ดูรายการทั้งหมด

บทความที่ได้รับความนิยมสูงสุด


การประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษางานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: ทิพย์วรรณ อุดทาคำ, นวพร แสงแดง
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2564 (Download: 20 ครั้ง)

Download
สถานภาพงานสารบรรณและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้แต่ง: อุดมศักดิ์ ปัญญาอินทร์
ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม ปี 2563 (Download: 19 ครั้ง)

Download
การพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้แต่ง: ธีรเดช จันทามี
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน ปี 2567 (Download: 17 ครั้ง)

Download
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามสำหรับการวิจัย
ผู้แต่ง: ศักดิ์ชัย จันทะแสง
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน ปี 2567 (Download: 14 ครั้ง)

Download
การทำงานที่บ้านของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ: แนวคิด และประสบการณ์
ผู้แต่ง: อิทธิพร ขำประเสริฐ
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2564 (Download: 14 ครั้ง)

Download
การปรับปรุงกระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้แต่ง: รัตตรินทร์ เรืองแจ่ม , วงศกร จ้อยศรี
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2563 (Download: 13 ครั้ง)

Download
ดูรายการทั้งหมด
ALL : 2,658
Today : 7
Online : 3

Copyright © 2019. All Rights Reserved By Council of University Administrative Staff of Thailand
Design By :Lanna Webdesign