รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 

ค้นหาวารสาร

ค้นหาผู้แต่ง

ค้นหาตามหน่วยงาน / มหาวิทยาลัย

ระบบวารสาร

สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

วารสาร ฉบับที่ 3  ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม ปี 2567


ปัจจัยส่วนบุคคลและการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ผู้แต่ง: ณิชา ตันติรักษ์ธรรม
Download: 13 ครั้ง

Download
สำรวจความรู้ ความเข้าใจระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้แต่ง: มธุรดา สิงสุธรรม , นิรมล จำนงศรี, ธัญญธร พัวพิทยาธร , อนันต์ แพงจันทร์, ลลิตตา หินเทา, ศศิธร เทียมมาลา
Download: 15 ครั้ง

Download
การสำรวจความต้องการและความพึงพอใจต่อโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้แบบนำตนเองสำหรับแพทย์ในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขา/อนุสาขา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ผู้แต่ง: รุ่งรัตน์ ผลสวัสดิ์
Download: 17 ครั้ง

Download
ดูรายการทั้งหมด

บทความที่ได้รับความนิยมสูงสุด


เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของงานพัสดุจากกรณีตัวอย่างมหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: พิชามญชุ์ กาหลง
ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม ปี 2564 (Download: 755 ครั้ง)

Download
การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้นำนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้แต่ง: นนทวัช ศรีแสงฉาย
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2567 (Download: 607 ครั้ง)

Download
การประยุกต์รูปแบบ ICT แจ้งเตือนสารสนเทศด้วยเทคนิค Line notify API ในสถานการณ์ COVID-19
ผู้แต่ง: สาวิตรี วงษ์นุ่น
ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม ปี 2563 (Download: 554 ครั้ง)

Download
ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยใช้ระบบยืนยันตัวตน CMU OAuth
ผู้แต่ง: อริษา ทาทอง, ถนอม กองใจ
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2564 (Download: 533 ครั้ง)

Download
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามสำหรับการวิจัย
ผู้แต่ง: ศักดิ์ชัย จันทะแสง
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน ปี 2567 (Download: 520 ครั้ง)

Download
การพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้แต่ง: ธีรเดช จันทามี
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน ปี 2567 (Download: 517 ครั้ง)

Download
แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้แต่ง: ชยภร ศิริโยธา
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2564 (Download: 493 ครั้ง)

Download
การนำระบบเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) มาใช้ในการประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตร กรณีศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้แต่ง: ชยภร ศิริโยธา
ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม ปี 2566 (Download: 446 ครั้ง)

Download
ดูรายการทั้งหมด


ALL : 62,978
Today : 49
Online : 42

Copyright © 2019. All Rights Reserved By Council of University Administrative Staff of Thailand
Design By :Lanna Webdesign