บรรณาธิการที่ปรึกษาฐานข้อมูลคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ 

บรรณาธิการที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บรรณาธิการที่ปรึกษา
ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คำสั่งแต่งตั้งบรรณาธิการที่ปรึกษา


 

ฐานข้อมูลคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
Council of University Adminnistrative Staff oF Thailand
EMAIL
cuast.database@gmail.com
Copyrights © Since 2022 All Rights Reserved by Council of University Administrative Staff of Thailand