คณะกรรมการบริหารฐานข้อมูลคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ

ประธานกรรมการ
ปภาณภณ ปภังกรภูรินท์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ทองวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมุข สุศีลสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เสถียร คามีศักดิ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สมพร ศิลป์สุวรรณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการ
ปัทมา จักษุรัตน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการ
จริยา ปัญญา
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรี สุวิต ผิวพันคำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสั่งแต่งตั้ง บรรณาธิการฐานข้อมูลคู่


 

ฐานข้อมูลคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
Council of University Adminnistrative Staff oF Thailand
EMAIL
cuast.database@gmail.com
Copyrights © Since 2022 All Rights Reserved by Council of University Administrative Staff of Thailand