กองบรรณาธิการฐานข้อมูลคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ

บรรณาธิการฐานข้อมูล
ปภาณภณ ปภังกรภูรินท์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองบรรณาธิการฐานข้อมูล
สุชาติ ฤกษ์โอรส
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ (ฝ่ายวิชาการ)
สายสัมพันธ์ คีรีรัตน์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ (ฝ่ายวิชาการ)
กนกวรรณ จันทร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ (ฝ่ายจัดการ)
ดารินทร์ สุขแก้ว
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ (ฝ่ายจัดการ)
พัชรี ปานแก้ว
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คำสั่งแต่งตั้ง บรรณาธิการฐานข้อมูลคู่      คำสั่งรองบรรณาธิการและผู้ช่วยบรรณาธิการ


 

ฐานข้อมูลคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
Council of University Adminnistrative Staff oF Thailand
EMAIL
cuast.database@gmail.com
Copyrights © Since 2022 All Rights Reserved by Council of University Administrative Staff of Thailand