โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจาปี 2563 เรื่อง “ความท้าทายของบุคลากรในการพัฒนาตนเองสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”
20-21 กุมภาพันธ์ 2563
จัดโดย ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ โรงแรมเจริญธานี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,500 บาท รับจำนวน 300 คนเท่านั้น
ไฟล์เอกสารประกอบ
 

รายละเอียดการชำระเงิน

บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551-404085-1
ชื่อบัญชี นายสุวิต ผิวพันคา โดยกรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินไปที่ อีเมล suwpie@kku.ac.th

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ชำระค่าลงทะเบียน ภายใน 18 กุมภาพันธ์ 2563
 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

-

 
     
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน