การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11
20-21 มิถุนายน 2562
จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,900 บาท รับจำนวน 300 คนเท่านั้น
   
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด/หมายเหตุ