รายการประชุมที่เปิดให้ลงทะเบียน

การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุน รุ่นที่ 2
23 กรกฎาคม 2565 และ 6 สิงหาคม 2565 ณ online

จัดโดย
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รายละเอียด ลงทะเบียน