ดร.เวธกา  กลิ่นวิชิต
ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต
ตำแหน่งงาน: พยาบาลชำนาญการพิเศษ
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดีเด่นด้าน : รางวัลเกียรติยศ ด้านบริหาร
คุณอุไรวรรณ  พลจร
คุณอุไรวรรณ พลจร
ตำแหน่งงาน: พยาบาล ชำนาญการ
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดีเด่นด้าน : บริการดีเด่น
คุณชื่นชีวิต  โชติพิทยสุนนท์
คุณชื่นชีวิต โชติพิทยสุนนท์
ตำแหน่งงาน: พยาบาลชำนาญการพิเศษ
สังกัด : โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดีเด่นด้าน : บริหารดีเด่น