การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 11

 ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 11

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566  ณ  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ค่าลงทะเบียน 2,700 บาท  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 

รายละเอียด

filedata/ประชาสัมพันธ์-โครงการประชุมครั้งที่ 11.pdf

filedata/ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครื่อข่ายบริหารและธุรการ 11(2).doc

filedata/ หนังสืออนุมัติจัดโครงการ (เอกสารใช้สำหรับประกอบการเบิกจ่าย)

 

แผนที่สถานที่จัดงาน 

      คลิกลิงค์เพื่อดูแผนที่ : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV) ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 053-942881-4 

แนะนำสถานที่พัก

       - Victoria Nimman Hotel

        - เว็บแนะนำที่พักย่านนิมมาน

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ : 23 พ.ย. 2566> 03 พ.ค. 2567 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา”
> 09 ก.พ. 2567 : โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ (Smart Laboratory 3)
> 11 ธ.ค. 2566 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 8
> 25 ต.ค. 2566 : ขยายระยะเวลาจัดส่งผลงานเข้าประกวดงานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติ ปขมท. ครั้งที่ 6
> 30 ต.ค. 2566 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนกับเครือข่าย ปขมท.
> 30 ม.ค. 2566 : ขอแสดงความยินดี คณะกรรมการฯ ปขมท. ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งต่างๆ
> 24 ธ.ค. 2566 : ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมวิ่ง 30ปี ปขมท. Mini-Half Marathon 2023
> 30 ต.ค. 2566 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้น
> 25 ก.ย. 2566 : การประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ปขมท.)
> 08 พ.ย. 2566 : โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11