โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11

เชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการค่าฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 หัวข้อ"เทคนิคการทำวิจัย การทำงานเชิงวิเคราะห์ การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน" ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณจุฬารัตน์ แสนตุ้ย โทรศัพท์ 091-367-6870, คุณลออรัตน์ สุวรรณขาว โทรศัพท์ 096-071-6465

สถานที่การจัดงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 

 

 การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

       - ลงทะเบียนออนไลน์ https://www.council-uast.com/conference2/register.php?rid=48

        หมดเขตรับสมัคร  วันที่  31 ตุลาคม 2566 หรือ เต็มจำนวน (รับกลุ่มละ 100 ที่นั่ง)

การชำระค่าลงทะเบียน

      โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 422-152315-2 ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี น.ส.ปัทมา จักษุรัตน์ นายนิคม หล้าอินเชื้อ นางภัทราภรณ์ ผลดี

      ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 

 

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

Download เอกสารรายละเอียดโครงการ

Download หนังสืออนุมัติจัดโครงการ

แนะนำสถานที่พัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ : 08 พ.ย. 2566> 03 พ.ค. 2567 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา”
> 09 ก.พ. 2567 : โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ (Smart Laboratory 3)
> 11 ธ.ค. 2566 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 8
> 25 ต.ค. 2566 : ขยายระยะเวลาจัดส่งผลงานเข้าประกวดงานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติ ปขมท. ครั้งที่ 6
> 23 พ.ย. 2566 : การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 11
> 30 ต.ค. 2566 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนกับเครือข่าย ปขมท.
> 30 ม.ค. 2566 : ขอแสดงความยินดี คณะกรรมการฯ ปขมท. ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งต่างๆ
> 24 ธ.ค. 2566 : ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมวิ่ง 30ปี ปขมท. Mini-Half Marathon 2023
> 30 ต.ค. 2566 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้น
> 25 ก.ย. 2566 : การประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ปขมท.)