ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดี
 

กับบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยรางวัลดังต่อไปนี้

1. ด้านบริหารดีเด่น 
นายแพทย์สมชาย  ดุษฎีเวทกุล ตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับ เชี่ยวชาญ 
รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  สังกัด ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล     

2. ด้านบริการดีเด่น
นายสุรสิงห์ สมบัติ สุรนาถวัชวงศ์ ตำแหน่ง นักสุขศึกษา ระดับชำนาญการ
สังกัด ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

3. ด้านวิชาชีพดีเด่น
นางสาวจันทร์เพ็ญ  สุวิมลธีระบุตร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการพิเศษ) P5 
สังกัด ภาควิชาสูติศาสตรเธนุเวชวิทยาและการสืบพันธุ์  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4. ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น
นายณรงค์รัตน์  สวัสดิกานนท์ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระดับ เชี่ยวชาญ 
สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. ด้านลูกจ้างดีเด่น
นางสาวผลิดา  บุญแก้ว ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ 2  
สังกัด ฝ่ายบริหารและการจัดการ 
สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ซึ่งบุคลากรดีเด่นทุกประเภทจะเข้ารับรางวัล "เข็มทองคำ" พร้อมเกียรติบัตร ในงานประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566  ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ณ สวนแสนปาล์ม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

วันที่ : 07 พ.ค. 2566> 30 ต.ค. 2566 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้น
> 24 ธ.ค. 2566 : ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมวิ่ง 30ปี ปขมท. Mini-Half Marathon 2023
> 08 พ.ย. 2566 : โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11
> 23 พ.ย. 2566 : การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 11
> 07 ส.ค. 2566 : งานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6
> 25 ก.ย. 2566 : การประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ปขมท.)
> 24 ส.ค. 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 7
> 21 ส.ค. 2566 : “การสร้างนวัตกรรมในสถาบันการศึกษาด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)”
> 12 พ.ค. 2566 : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่ 15 (Proceedings)
> 03 พ.ค. 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4