โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4

             ตามที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน ผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 1-2 ที่ผ่านมาแล้วนั้น พบว่ายังมีผู้สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม คณะผู้จัดงานจึงจัดโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

           ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้กำหนดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน ผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญในการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น และเพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานในการทำหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

 

ค่าลงทะเบียน  3,500 บาท   

รับสมัครจำนวน รุ่นละ 100 คน 

รุ่นที่ 3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 หรือเต็มจำนวน

           กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 เมษายน  2566

รุ่นที่ 4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 หรือเต็มจำนวน

           กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566

 

โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ชื่อบัญชี “ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 

เลขที่บัญชี  521-0-877-841

พร้อมส่งหลักฐานแนบมาในระบบ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย (ปขมท.) (council-uast.com)

รุ่นที่ 3  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เอกสารแนบ)

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ (มช.) .PDF

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ (มช.) .Doc

Download รายละเอียดโครงการ

Download เอกสารหนังสืออนุมัติจัดโครงการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

Download แนะนำที่พักย่านนิมมาน 

                   Click ลงทะเบียนสมัคร รุ่นที่ 3 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รุ่นที่ 4  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เอกสารแนบ)

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ (จุฬาฯ) .PDF

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ (จุฬาฯ) .Doc

Download รายละเอียดโครงการ

Download เอกสารหนังสืออนุมัติจัดโครงการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Download แบบฟอร์มจองห้องพัก (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Click ลงทะเบียนสมัคร รุ่นที่ 4 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     

 

 

วันที่ : 03 พ.ค. 2566> 05 เม.ย. 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการจัดการความรู้”
> 15 มิ.ย. 2566 : เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตาม กฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรปสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1
> 20 ส.ค. 2566 : “การสร้างนวัตกรรมในสถาบันการศึกษาด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)”
> 13 มิ.ย. 2566 : การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒
> 12 พ.ค. 2566 : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่ 15 (Proceedings)
> 07 พ.ค. 2566 : ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2565
> 01 พ.ค. 2566 : อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมจากงานประจำ”
> 01 ก.ย. 2565 : โครงการอบรม “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” ครั้งที่ 2
> 14 พ.ค. 2565 : การประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2565 การปฏิรูปคนและการพลิกโฉมองค์กรในสังคมโลกเสมือนจริง ณ ม.เชียงใหม่
> 27 ส.ค. 2564 : โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2564