โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น”

           ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

   ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

                  ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นที่ 1)

                             สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รุ่นที่ 2)

                                 

                                          จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

    หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” (จำนวน 2 รุ่น)

                                                       รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 

                  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึก 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพฯ

                                         รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2566 หรือเต็มจำนวน

                                     

                               รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566

                ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   จนถึงวันที่ 2กุมภาพันธ์  2566 หรือเต็มจำนวน

 

                                              ***ผู้สมัครเต็มทุกรุ่นแล้ว*** 

กรณีผู้สมัครสละสิทธิ์การเข้าร่วม ท่านสำรองการสมัครได้ที่ E-mail : council.staff123@gmail.com

 

ค่าลงทะเบียน  3,500 บาท     

(รุ่นที่ 1  ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2566)

(รุ่นที่ 2  ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2566)

 

รุ่นที่ 1  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เอกสารแนบ)

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ (จุฬาฯ) .PDF

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ (จุฬาฯ) .Doc

Download รายละเอียดโครงการ

Download เอกสารหนังสืออนุมัติจัดโครงการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Download แบบฟอร์มจองห้องพัก (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Click ลงทะเบียนสมัคร รุ่นที่ 1 วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     

รุ่นที่ 2  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เอกสารแนบ)

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ (มช.) .PDF

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ (มช.) .Doc

Download รายละเอียดโครงการ

Download เอกสารหนังสืออนุมัติจัดโครงการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

Download แบบฟอร์มจองห้องพัก (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

Click ลงทะเบียนสมัคร รุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     

 

วันที่ : 16 ก.พ. 2566> 01 พ.ค. 2566 : อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมจากงานประจำ”
> 15 มิ.ย. 2566 : เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตาม กฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรปสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1
> 03 พ.ค. 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4
> 18 พ.ค. 2566 : การประชุมวิชาการ ปขมท. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566
> : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในการประกวดภาคบรรยาย งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติฯ ครั้งที่ 5
> : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในการประกวดภาคโปสเตอร์ งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ฯ ครั้งที่ 5
> 14 ก.พ. 2566 : ปขมท. OPEN HOUSE การเปิดตัวศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และฐานข้อมูลคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ
> 28 ต.ค. 2565 : ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานในงานมหกรรมการแสดงผลงานฯ ครั้งที่ 5
> 01 ธ.ค. 2565 : โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10
> 27 ก.ย. 2565 : ขยายระยะการลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติฯ ครั้งที่ 5