โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น”

           ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

   ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

                  ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นที่ 1)

                             สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รุ่นที่ 2)

                                 

                                          จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

    หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” (จำนวน 2 รุ่น)

                                                       รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 

                  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึก 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพฯ

                                         รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2566 หรือเต็มจำนวน

                                     

                               รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566

                ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   จนถึงวันที่ 2กุมภาพันธ์  2566 หรือเต็มจำนวน

 

                                              ***ผู้สมัครเต็มทุกรุ่นแล้ว*** 

กรณีผู้สมัครสละสิทธิ์การเข้าร่วม ท่านสำรองการสมัครได้ที่ E-mail : council.staff123@gmail.com

 

ค่าลงทะเบียน  3,500 บาท     

(รุ่นที่ 1  ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2566)

(รุ่นที่ 2  ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2566)

 

รุ่นที่ 1  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เอกสารแนบ)

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ (จุฬาฯ) .PDF

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ (จุฬาฯ) .Doc

Download รายละเอียดโครงการ

Download เอกสารหนังสืออนุมัติจัดโครงการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Download แบบฟอร์มจองห้องพัก (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Click ลงทะเบียนสมัคร รุ่นที่ 1 วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     

รุ่นที่ 2  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เอกสารแนบ)

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ (มช.) .PDF

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ (มช.) .Doc

Download รายละเอียดโครงการ

Download เอกสารหนังสืออนุมัติจัดโครงการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

Download แบบฟอร์มจองห้องพัก (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

Click ลงทะเบียนสมัคร รุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     

 

วันที่ : 16 ก.พ. 2566> 03 พ.ค. 2567 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา”
> 09 ก.พ. 2567 : โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ (Smart Laboratory 3)
> 11 ธ.ค. 2566 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 8
> 25 ต.ค. 2566 : ขยายระยะเวลาจัดส่งผลงานเข้าประกวดงานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติ ปขมท. ครั้งที่ 6
> 23 พ.ย. 2566 : การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 11
> 30 ต.ค. 2566 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนกับเครือข่าย ปขมท.
> 30 ม.ค. 2566 : ขอแสดงความยินดี คณะกรรมการฯ ปขมท. ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งต่างๆ
> 24 ธ.ค. 2566 : ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมวิ่ง 30ปี ปขมท. Mini-Half Marathon 2023
> 30 ต.ค. 2566 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้น
> 25 ก.ย. 2566 : การประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ปขมท.)