ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15

 

 

ประชาสัมพันธ์!! มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท. ได้จัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 “ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ’66" ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

อัตราค่าสมัคร 

1) ผู้นำเสนอผลงาน จำนวน 3,500 บาท กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ขยายระยะเวลา จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

2) ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน  2,500 บาท กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ขยายระยะเวลา จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

รายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียน

ธนาคารกรุงศรี สาขาเมญ่า เชียงใหม่ เลขที่ 319-1-39739-2

ชื่อบัญชี นางสาวปัทมา จักษุรัตน์, นายนิคม หล้าอินเชื้อ, นางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ

โดยแจ้งการชำระได้ที่ bit.ly/dj66-payment

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

Download กำหนดการนำเสนอภาคบรรยาย  

Download กำหนดการนำเสนอภาคโปสเตอร์ 

Download สูจิบัตรดอกจานบ้านเชียงวิชาการ  

 

รายละเอียดการรับสมัคร

 1) แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมงาน bit.ly/dj66-submit

 2) รายละเอียดการจัดทำบทความ  คลิกที่นี่

 3) download template การจัดทำบทความ คลิกที่นี่

 4) download template Poster คลิกที่นี่

 5) download template PPT คลิกที่นี่

 6) download ไฟล์โครงการ  คลิกที่นี่

 7) ส่งบทความได้ที่ bit.ly/jd66-fullpaper

 8) ตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่ bit.ly/dj66-status

 9) แนะนำโรงแรมในจังหวัดอุดรธานี คลิกที่นี่

 10) ส่งบทความฉบับแก้ไขหลังนำเสนอ คลิกที่นี่ 

     *** ทั้งนี้ขอให้ผู้นำเสนอปรับแก้ให้แล้วเสร็จและจัดส่งผ่านแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566


วันที่ : 13 มี.ค. 2566> 01 พ.ค. 2566 : อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมจากงานประจำ”
> 15 มิ.ย. 2566 : เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตาม กฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรปสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1
> 03 พ.ค. 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4
> 18 พ.ค. 2566 : การประชุมวิชาการ ปขมท. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566
> : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในการประกวดภาคบรรยาย งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติฯ ครั้งที่ 5
> : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในการประกวดภาคโปสเตอร์ งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ฯ ครั้งที่ 5
> 14 ก.พ. 2566 : ปขมท. OPEN HOUSE การเปิดตัวศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และฐานข้อมูลคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ
> 28 ต.ค. 2565 : ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานในงานมหกรรมการแสดงผลงานฯ ครั้งที่ 5
> 01 ธ.ค. 2565 : โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10
> 16 ก.พ. 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น”