โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)  เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม   เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติ ปขมท. ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 10 หัวข้อ  เทคนิคการทำวิจัย การทำงานวิเคราะห์ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่  1-3  ธันวาคม  2565  ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  15 พฤศจิกายน 2565 หรือ เต็มจำนวน (ขยายจำนวนรับเพิ่มกลุ่มละ 100 ที่นั่ง) ค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท โดยโอนผ่านธนาคารกรุงศรี สาขาเมญ่า เลขที่บัญชี  319-1-39739-2  ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี    น.ส.ปัทมา  จักษุรัตน์ - นายนิคม  หล้าอินเชื้อนางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ

 

ติดต่อสำรองห้องพัก ได้ที่ โทร.053-942881 - 4 (Green Nimman CMU Residence) สำนักบริการวิชาการ www.uniserv.cmu.ac.th

Downlond รายละเอียดโครงการ

Downlond เอกสารอนุมัติจัดโครงการประกอบการขออนุมัติเข้าร่วม

Downlond หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ PDF.

Downlond หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ Word.

 

วันที่ : 01 ธ.ค. 2565> 03 เม.ย. 2567 : การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 16
> 14 มี.ค. 2567 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 9
> 23 มี.ค. 2567 : ขอเชิญอบรมออนไลน์หลักสูตร การสร้างเกียรติบัตรอัตโนมัติ
> 09 พ.ค. 2567 : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2567
> 25 เม.ย. 2567 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์
> 20 ก.พ. 2567 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร การทำงานเชิงวิเคราะห์
> 29 มี.ค. 2567 : การประชุมวิชาการเครือข่ายผู้บริหารระดับกลาง
> 28 ม.ค. 2567 : การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และการเขียนบทความทางวิชาการ
> 05 ม.ค. 2567 : ผลการจัดการประกวดผลงาน งานมหกรรมการแสดงผลงานวิชาการระดับชาติของบุคลากร สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566
> 03 มี.ค. 2567 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการจัดการความรู้” หลักสูตรต่อเนื่อง นอกเวลาราชการ (ออนไลน์) รุ่นที่ 1