โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)  เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม   เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติ ปขมท. ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 10 หัวข้อ  เทคนิคการทำวิจัย การทำงานวิเคราะห์ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่  1-3  ธันวาคม  2565  ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  15 พฤศจิกายน 2565 หรือ เต็มจำนวน (ขยายจำนวนรับเพิ่มกลุ่มละ 100 ที่นั่ง) ค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท โดยโอนผ่านธนาคารกรุงศรี สาขาเมญ่า เลขที่บัญชี  319-1-39739-2  ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี    น.ส.ปัทมา  จักษุรัตน์ - นายนิคม  หล้าอินเชื้อนางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ

 

ติดต่อสำรองห้องพัก ได้ที่ โทร.053-942881 - 4 (Green Nimman CMU Residence) สำนักบริการวิชาการ www.uniserv.cmu.ac.th

Downlond รายละเอียดโครงการ

Downlond เอกสารอนุมัติจัดโครงการประกอบการขออนุมัติเข้าร่วม

Downlond หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ PDF.

Downlond หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ Word.

 

วันที่ : 01 ธ.ค. 2565> 01 พ.ค. 2566 : อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมจากงานประจำ”
> 15 มิ.ย. 2566 : เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตาม กฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรปสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1
> 03 พ.ค. 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4
> 18 พ.ค. 2566 : การประชุมวิชาการ ปขมท. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566
> : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในการประกวดภาคบรรยาย งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติฯ ครั้งที่ 5
> : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในการประกวดภาคโปสเตอร์ งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ฯ ครั้งที่ 5
> 14 ก.พ. 2566 : ปขมท. OPEN HOUSE การเปิดตัวศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และฐานข้อมูลคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ
> 28 ต.ค. 2565 : ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานในงานมหกรรมการแสดงผลงานฯ ครั้งที่ 5
> 16 ก.พ. 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น”
> 27 ก.ย. 2565 : ขยายระยะการลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติฯ ครั้งที่ 5