โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” รุ่นที่ 2

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่าย
พัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” รุ่นที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565
และวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud meetings โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจหลักการที่ถูกต้องของการ
ประเมินค่างาน และสามารถเขียนแบบประเมินค่างานได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายของบุคลากรสาย
สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาอันจะน ามาสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาผลงาน และพัฒนาองค์กรต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณเสาวคนธ์ ต่วนเทศ โทร. 089-843-9890
คุณอ าพล พุ่มไพจิตร โทร. 083-022-8732

กำหนดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ชำระค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
สาขาจัตุรัสจามจุรี เลขที่บัญชี
410-062789-5
ชื่อบัญชี น.ส.เสาวคนธ์ ต่วนเทศ/นายอภินันท์ อินทร์ไชยา/
นายวีระศักดิ์ จงเฟื่องปริญญา

ดาว์นโหลดเอกสารโครงการ

ดาว์นโลดหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

คลิก ลงทะเบียน

วันที่ : 23 ก.ค. 2565> 13 มี.ค. 2566 : ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15
> : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในการประกวดภาคบรรยาย งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติฯ ครั้งที่ 5
> : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในการประกวดภาคโปสเตอร์ งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ฯ ครั้งที่ 5
> 28 ต.ค. 2565 : ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานในงานมหกรรมการแสดงผลงานฯ ครั้งที่ 5
> 01 ธ.ค. 2565 : โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10
> 27 ก.ย. 2565 : ขยายระยะการลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติฯ ครั้งที่ 5
> 24 พ.ย. 2565 : งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565
> 08 พ.ย. 2565 : โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ ๑๐
> 13 ก.ย. 2565 : ประกาศ ปขมท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจาปี พ.ศ. 2565
> 26 ส.ค. 2565 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ( ปขมท.) ครั้งที่ 12 และการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 104