ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

1.  หลักสูตร "การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น" 

2.  หลักสูตร "เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน"

3.  หลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะหัวหน้างาน"

*** เพิ่มรายละเอียดหลักสูตร