ลำดับ ปีที่ วันที่ เรื่อง อ่าน
1 6 พฤษภาคม - สิงหาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 2 ปี 2560 2174
2 6 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2560 243
3 5 กันยายน - ธันวาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 ปี 2559 248
4 5 พฤษภาคม - สิงหาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 2 ปี 2559 122
5 5 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2559 108
6 4 กันยายน - ธันวาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 ปี 2558 107
7 4 พฤษภาคม - สิงหาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 2 ปี 2558 92
8 4 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2558 509
9 3 กันยายน - ธันวาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 ปี 2557 211
10 3 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2557 167
11 2 กันยายน - ธันวาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 ปี 2556 170
12 2 พฤษภาคม - สิงหาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 2 ปี 2556 155
13 1 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2555 602
14 1 พฤษภาคม - สิงหาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 2 ปี 2555 513
15 1 กันยายน - ธันวาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 ปี 2555 465
16 2 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2556 569