ลำดับ ปีที่ วันที่ เรื่อง อ่าน
1 6 กันยายน - ธันวาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 ปี 2560 1072
2 6 พฤษภาคม - สิงหาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 2 ปี 2560 2975
3 6 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2560 577
4 5 กันยายน - ธันวาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 ปี 2559 503
5 5 พฤษภาคม - สิงหาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 2 ปี 2559 385
6 5 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2559 341
7 4 กันยายน - ธันวาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 ปี 2558 325
8 4 พฤษภาคม - สิงหาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 2 ปี 2558 296
9 4 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2558 756
10 3 กันยายน - ธันวาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 ปี 2557 441
11 3 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2557 382
12 2 กันยายน - ธันวาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 ปี 2556 373
13 2 พฤษภาคม - สิงหาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 2 ปี 2556 353
14 1 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2555 793
15 1 พฤษภาคม - สิงหาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 2 ปี 2555 725
16 1 กันยายน - ธันวาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 ปี 2555 663
17 2 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2556 812