ที่ประชุมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ลำดับ ปีที่ วันที่ เรื่อง อ่าน
1 7 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2561 826
2 6 กันยายน - ธันวาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 ปี 2560 1386
3 6 พฤษภาคม - สิงหาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 2 ปี 2560 3304
4 6 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2560 758
5 5 กันยายน - ธันวาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 ปี 2559 657
6 5 พฤษภาคม - สิงหาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 2 ปี 2559 516
7 5 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2559 463
8 4 กันยายน - ธันวาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 ปี 2558 440
9 4 พฤษภาคม - สิงหาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 2 ปี 2558 400
10 4 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2558 899
11 3 กันยายน - ธันวาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 ปี 2557 558
12 3 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2557 479
13 2 กันยายน - ธันวาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 ปี 2556 466
14 2 พฤษภาคม - สิงหาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 2 ปี 2556 453
15 1 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2555 892
16 1 พฤษภาคม - สิงหาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 2 ปี 2555 850
17 1 กันยายน - ธันวาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 ปี 2555 791
18 2 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2556 940