ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14

***ประกาศขยายเวลารับสมัครส่งผลงาน ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 25654

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่านเข้าร่วม ประชุมหรือนำเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 “ทองกวาววิชาการ’65 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ.2565    ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะการจัดงานรูปแบบ Hybrid  = On-Site และ Online ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

รับสมัครผลงานแบบบรรยาย  (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  (1)  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

                              (2)  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       

                              (3)  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ               

ค่าลงทะเบียน

          On-site

  -  ผู้นำเสนอผลงาน   3,500 บาท (กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) 

             -  ผู้ไม่นำเสนอผลงาน 2,700 บาท (กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565) 

          Online

  -  ผู้นำเสนอผลงาน    3,000 บาท (กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) 

             -  ผู้ไม่นำเสนอผลงาน 1,700 บาท (กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565) 

 วิธีการชำระเงิน

       ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรี สาขาเมญ่า เชียงใหม่

       เลขที่บัญชี  319-1-39739-2  ชื่อบัญชี น.ส.ปัทมา จักษุรัตน์ - นายนิคม หล้าอินเชื้อ น.ส.เสาวคนธ์ ต่วนเทศ

 

**คลิกลงทะเบียน**

Download รายละเอียดโครงการ

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

Download กำหนดการ

Download เอกสารอนุมัติจัดโครงการ

Download รูปแบบการจัดทำต้นฉบับบทความวิจัย (ฉบับเต็ม)

Download template การจัดเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย (ฉบับเต็ม)

Download template poster present

 

รายละเอียด ห้องพัก Green Nimman CMU 053-942881-4

 

วันที่ : 30 มี.ค. 2565> 23 ก.ค. 2565 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” รุ่นที่ 2
> 14 พ.ค. 2565 : การประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2565 การปฏิรูปคนและการพลิกโฉมองค์กรในสังคมโลกเสมือนจริง วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
> 26 เม.ย. 2565 : ระเบียบว่าด้วยการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. พ.ศ.๒๕๖๕
> 25 เม.ย. 2565 : ประกาศผลการเลือกตั้งประธานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปขมท.) ชุดที่ ๒๒
> 25 เม.ย. 2565 : ข้อบังคับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ.2565
> 24 เม.ย. 2565 : ปอมท.และ ปขมท. ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาระหว่างองค์กรร่วมกัน (มีบันทึกแนบท้ายข่าว)
> 15 ก.พ. 2565 : ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ.2563-2564
> 08 เม.ย. 2565 : โครงการอบรม “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”
> 14 ก.พ. 2565 : กิจกรรม KM เรื่อง Re (skill) or Up (skill) in Disruption Era กิจกรรม KM เรื่อง Re (skill) or Up (skill) in Disruption Era โดย ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
> 15 ม.ค. 2565 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”