โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1

LINK  https://cmu.to/PehBQ

 

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ชอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑  ในหัวข้อ Smart Laboratory : ระบบออนไลน์กับการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ” ในวันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาได้มีความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยโดยการใช้ระบบออนไลน์มาช่วยในการบริการจัดการ มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลงานทางวิชาการจากการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการแบบออนไลน์ และเป็นการสร้างเครือข่ายของบุคลากรสายสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา

รับสมัครขยายเพิ่ม 600 ท่าน สิ้นสุดรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นี้

ค่าลงทะเบียน คนละ 800 บาท ชำระเงินภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขาจัตุรัสจามจุรี 

เลขที่บัญชี 410-062789-5 ชื่อบัญชี น.ส.เสาวคนธ์ ต่วนเทศ/นายบัญชา อุนพานิช/นายวีระศักดิ์ จงเฟื่องปริญญา

 

 

 

คลิก ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

คลิก ดาว์นโหลดเอกสารโครงการ

คลิก หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

คลิก หนังสืออนุมัติจัดโครงการ

วันที่ : 10 ก.ค. 2564> 08 ธ.ค. 2563 : เสนอรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
> 10 ส.ค. 2564 : โครงการฝึกอบรม สถิติที่จำเป็นสำหรับงานวิจัยจากงานประจำ ของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
> : แนวคิดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานขับเคลื่อนกระทรวง โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
> 24 ธ.ค. 2563 : รายงานสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันแบบ Real Time
> 18 ก.ย. 2564 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เส้นทางนักประดิษฐ์สู่งานวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม”
> 02 ก.ค. 2564 : แบบสอบถามลุ้นรับสติกเกอร์ และของที่ระลึก การประชุมคณะกรรมการสมัยสามัญ 3 กรกฎาคม 2564
> 04 ก.พ. 2564 : โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2
> 08 ธ.ค. 2563 : โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๘
> 17 พ.ย. 2563 : ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 9
> 10 ส.ค. 2564 : โครงการฝึกอบรม การเตรียมบทความทางวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท