เอกสารประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.ประจำปี 2559

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างประจำมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.ประจำปี 2559  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปส่งเอกสารได้ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 (ตามรายละเอียดแนบ)

 

คลิก ดาว์นโหลดเอกสาร หนังสือเชิญเสนอชื่อบุคลำกรสำยสนับสนุนผู้มีผลงำนดีเด่น ปขมท. ประจำปี ๒๕๕๙

คลิก ดาว์โหลดเอกสาร  แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคลำกรสำยสนับสนุนผู้มีผลงำนดีเด่น ปขมท. ประจ ำปี ๒๕๕๙

 

วันที่ : 18 ก.พ. 2560