เอกสารประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.ประจำปี 2560

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างประจำมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.ประจำปี 2560

 

คลิก ดาว์โหลดเอกสาร ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.

คลิก ดาว์นโหลดเอกสาร หนังสือเชิญเสนอชื่อบุคลากรสำยสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.

คลิก ดาว์โหลดเอกสาร  แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.

 

 

วันที่ : 01 ต.ค. 2560