ประมวลภาพการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2563

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง ความท้าทายของบุคลากรในการพัฒนาตนเองสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลระหว่างวันที่ ๒๐ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรม เจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้ และมุมมองที่กว้างขวาง สร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้ไปปรับกระบวนการทำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับศักยภาพและการพัฒนา บุคลำกรสายสนับสนุน เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัล บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำงาน และการพัฒนาตนเองกับบุคลากรดีเด่น ของ ปขมท. อีกด้วย

วันที่ : 20 ก.พ. 2563