การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดยในพิธีเปิดการประชุม ได้รับเกียรติจากนายคมกริช ชนะศรี ประธาน ปขมท. กล่าวรายงานการจัดงานต่อรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับบุคลากรสายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่ร่วมการประชุมพร้อมการนำเสนอผลงาน ประมาณจำนวน 300 คน

วันที่ : 20 มิ.ย. 2562